دانلود رایگان


مقاله38 بررسی نقش و عملکرد بازار خوی 230ص - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان
مقاله38-بررسی نقش و عملکرد بازار خوی 230صفهرست مطالب
فصل اول : چهار چوب تحقیق
فصل دوم : ادبیات و مبانی نظری تحقیق
فصل سوم : بستر جغرافیایی تحقیق و سیر استقرار شهر خوی
فصل چهارم : مطالعه ویژگیهای ساخت و سازمان کالبدی بازار سنتی شهر خوی
فصل پنجم : پاسخ به فرضیات ، نتیجه گیری و پیشنهادات
فهرست پيوستها
عكس شماره 1 ، نماي خارجي دروازه سنگي خوي................................................... 225
عكس شماره 2 ، راسته فرش فروشان ...................................................................... 225
عكس شماره 3 ، نمايي از بازار خوي ...................................................................... 226
عكس شماره 4 ، نماي داخلي كاروانسراي خان ........................................................ 226
عكس شماره 5 ، نماي داخلي مسجد ملاحسن ......................................................... 227
عكس شماره 6 ، نماي داخلي مسجد حجتيه ............................................................. 227
عكس شماره 7 ، نماي داخلي مسجد مطلب خان ...................................................... 228
عكس شماره 8 ، نماي خارجي ساختمان شهرداري سابق............................................ 228
فهرست اشکال و نقشه ها
فهرست جداول
فهرست نمودارها
مقدمه
1-1 بيان مسئله
1-2- ضرورت و اهميت تحقيق
 1. اين بازار يكي از قطب هاي تجاري ( هسته تجاري اوليه ) شهر خوي مي باشد كه تأمين كننده مايحتاج بخش اعظمي از نيازمنديهاي ساكنين مناطق مختلف شهر خوي و شهرها و روستاهاي اطراف شهر خوي مي باشد . و به روشني مي توان اين مسئله را از طريق مشاهدان ميداني دريافت نمود .
 2. علاوه بر ساختار و كاركرد تجاري بازار وجود تشكيلات فرهنگي و اجتماعي آن و تأثيرات آن را نيز بايد در نظر گرفت . فرم و ساختار بازار به عنوان يك عنصر فرهنگي كه ريشه در معماري سنتي و فرهنگ مردم منطقه دارد عاملي بسيار مهم و حائز اهميت است كه مي توان به آن توجه نمود . همچنين همجواري مشاغل مختلف ( راسته ها ) كه موجب تبادل افكار و فرهنگهاي مختلف مي گردد .
1-3- اهداف تحقيق
1- 4 سئوالات تحقيق
 1. آیا نقش شهری و به ویژه نقش منطقه ای بازار خوی کاهش یافته است؟
 2. آيا بافت قديمي و تاریخی بازار به دلايل برخورداري از ارزشهاي زيبا شناختي ، تنوع معماري ، تنوع زيست محيطي و عملكردي داراي ارزش حفظ و احياء هستند ؟
1- 5 فرضيات تحقيق
 1. به نظر می رسد نقش شهری و به ویژه نقش منطقه ای بازار خوی کاهش یافته است.
 2. بافت قديمي و تاریخی بازار به دليل برخورداري از ارزشهاي زيبا شناختي ، تنوع معماري، تنوع زيست محيطي و عملكردي داراي ارزش حفظ و احياء هستند .
1-6 پيشينة تحقيق ادبيات مربوطه
الف ) منابع مختص و مرتبط با بازار و كاركردهاي آن در جهان و ايران كه مي توان به آثار زير اشاره نمود :
 1. مقالات و كتب محقق معروف آلماني اويگن ويرث درباره شهرهاي شرقي و اسلامي و بويژه بازار آنها از جمله بازار اصفهان و تبريز كه بسيار با اهميت است . كه وي معتقد است كه بازار تنها سهيل و عنصر متمايز كننده شهر شرقي – اسلامي از ساير شهرهاست .
 2. مطالعات محمد شرابي از الجزاير كه به زبان آلماني تحت عنوان بازار نوشته شده و بازار در كشورهاي اسلامي را مورد پژوهش قرار داده است .
 3. مطالعات اروين گروتس باخ آلماني[1] كه در اثر خود تحت عنوان شهر و بازار و جغرافياي شهر در افغانستان ، كه شهر و مراكز تجاري و تركيب اصناف و بازارهاي مكاره افغانستان را با روش توصيفي مورد مطالعه قرار داده است . كه به عنوان يكي از نمونه هاي مهم مطالعات روي بازار مي توان دانست .
ب ) منابع عمومي بازار و شهر
 1. احمد اشرف از جمله كساني است كه روي بازار پژوهش و تحقيقات فراواني كرده است . كه مقالات و پژوهش هاي او همچون موانع تاريخي رشد سرمايه داري در ايران دوره قاجاريه و بازار ومساجد در انقلاب اسلامي ايران و ويژگيهاي تاريخي شهر نشيني در ايران دوره اسلامي نوشته شده است .
 2. محمد منصور فلامكي در كتاب سيري در تجارب مرمت شهري پيرامون كيفيت و شكل گيري شهر بحث كرده است .
 3. اسفنديار بيگلري نيز مطالعات مختلفي در مورد بازار در شهرهاي ايراني خصوصاً بازار همدان داشته و مي توان وي را اولين كسي دانست كه تأثير عوامل اقليمي را در ساختمان بازار مورد مطالعه قرار داده است .
 4. فرانك هنسون[3] در اثر خود به نام تحولات اقتصادي ايران به شرايط اقتصادي كشور در قرن بيستم پرداخته است .
 5. واژه ب - بازار دانشنامه جهان اسلام – زير نظر مصطفي ميرسلیم بنياد دائرة المعارف اسلامي يكي از كاملترين منابع فارسي ، بازار مي باشند . كه به ارائة اطلاعات دايره المعارفي در مورد بازار توفيق بسيار يافته اند . اطلاعات غالباً محدود و مختصر بوده ليكن جامعيت بسيار زيادي دارند .
ج) رساله ها و پايان نامه ها و پژوهشها ي مرتبط با بازار
 1. پور احمد ، احمد ، بررسي تحولات كاركردي بازار كرمان دانشگاه تربيت مدرس ، رسالة دكتري
 2. رجبي ، آزيتا ، مطالعه جغرافيايي بازارهاي سنتي – اقماري تهران ( تجريش ، شهر ري ،دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات ، رساله دكتري .
 3. يابنده ، زينب ، تحليلي بر روند گسترش و عملكرد بازار شهر رشت ، دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركزي ، رساله كارشناسي ارشد .
 4. موسوي، مريم السادات ، بررسي نقش و عملكرد تجاري بازار تجريش بر روي حوزه نفوذ آن ، دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركزي ، رسالة كارشناسي ارشد .
 5. شهرام ، مينويي ، كاربرد GIS در تحليل جغرافيايي بازار كرمان دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركزي ، رساله كارشناسي ارشد .
 6. زنگي آبادي ، علي جغرافيا و برنامه ريزي شهري كرمان دانشگاه تربيت مدرس ، مطالعه سيستماتيك روي بازار كرمان انجام داده كه ارزش كار وي را بيشتر نموده است .
 7. نوروزي ، سيمين ، شناخت بازارهاي سنتي ايران دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران .
د ) اسناد ، وقفنامه هاي مربوط به بازار و شهر
1- 7 قلمرو مكاني زماني تحقيق
1- 8 مراحل و روش تحقيق
 1. تحقيق توصيفي : در اين مرحله سعي شده است با استفاده از منابع كتابخانه اي و مكتوب و روشهاي آماري اطلاعات مورد نياز در اين تحقيق جمع آوري و تهيه شود . كه در اين ميان از كتابخانه هاي دانشگاه هاي مختلف و كتابخانه ميراث فرهنگي ، وزارت اقتصاد و دارايي و مجمع امور صنفي خوي استفاده گرديد .
 2. تحقيق ميداني : در اين مرحله با توجه به فرضيات تحقيق با روش هايي همچون مصاحبه ، مشاهده و توزيع پرسشنامه اطلاعات مورد نياز جمع آوري گرديده است . البته بيشترين اطلاعات جمع آوري شده در اين مرحله بر اساس پرسشنامه ها به دست آمده است . براي جمع آوري اطلاعات از طريق پرسشنامه ها به دليل بالا بودن تعداد جامعه از روش نمونه گيري تصادفي استفاده شده است .
 3. تحليل سيستمي : در اين مرحله با استفاده از منابع كتابخانه اي و اطلاعات ميداني و استفاده از تحليل سيستمي به برقراري ارتباط بين عوامل مختلف پرداخته و موضوعات مورد بحث به تجزيه و تحليل كشيده شده است . براي تجزيه و تحليل برخي از اطلاعات از نرم افزار Excel استفاده شده است . همچنين از نرم افزار هاي GIS و ائوكد براي تهيه نقشه هاي تحقيق استفاده شده است و در نهايت يك نتيجه گيري منطقي بدست آمده و بر اساس آن و شناختي كه در مراحل قبلي شكل گرفته است به ارائه پيشنهادات پرداخته شده است .
1-9 - محدوديت ها و مشكلات تحقيق
 1. كمبود و اطلاعات دقيق در زمينه بازار .
 2. عدم دسترسي به نقشه مدون از بازار
 3. عدم همكاري بعضي از مديران شهري و سازمانها در ارائه آمار و اطلاعات موجود و مورد نياز تحقيق
 4. هزينه بالاي خريد آمار و اطلاعات و انجام تحقيق .
 5. وجود زمان كم براي انجام يك تحقيق كامل و بنيادي .
1- 10 تعريف واژه بازار
 1. بازار مجموعه اي است از افراد ، كه برخي از آنان در پي خريد و برخي در پي فروش يك كالا يا خدمت ويژه هستند ، بنابراين براي هر كالا يا خدمتي كه خريد و فروش شود يك بازار وجود دارد .
 2. يك بازار در اقتصاد پولي وظيفه دارد خريداران و فروشندگاني كه مي خواهند كالا و پولشان را مبادله كنند . گردهم بياورد افرادي كه با همديگر نقش اصلي را در تعيين قيمتها و مقادير بازي
  مي كنند .
 3. بازار مكان و موقعيتي است كه در ان خريداران و فروشندگان كالاها ، خدمان و منابع را خريد و فروش مي كنند براي هر كالا ، خدمات يا منبعي كه در اقتصاد خريد و فروش مي شود بازاري وجود دارد .
 4. بازار محلي است كه در آن به خريد وفروش و عرضه كالا ، خدمات و منبعي مي پردازند. براي هر كالا ، منبع يا خدمات بازاري وجود دارد . كه در آن رفتار عرضه كنندگان و تقاضا كنندگان در تقابل قرار مي گيرند .
 5. واژه بازار دلالت دارد بر وضعيتي كه در آن يك كالا در محلي كه براي فروش عرضه شده است تقاضا داشته باشد . بنابراين حتي اگر فقط يك خريدار و با يك فروشنده وجود داشته باشد بازاري هست مشروط به اينكه خريدار بتواند از فروشنده خريد كند .
 6. بازار عبارت است از شبكه روابط بين مبادله كنندگان يا تمركز سازمان يافته بر خورد عرضه و تقاضاي مربوط به كالاها و خدمات معين است .

2-1 تئوريها و نظريه هاي تحقيق
2-1-1 نظريه اقتصادي : شهر بعنوان يك بازار
2-1-2 نظريه رابرت ديكنسون ( نظريه ساخت عمومي شهرها )
 1. منطقه مركزي : در اين منطقه ، مركز شهر و بخش قديمي آن قرار گرفته است و در آن حداكثر تراكم از لحاظ جا و فضا مشاهده مي شود زيرا مركز اصلي شبكه هاي وسايل ارتباطي است . با اشغال عمودي و افقي و جانبي ، ساختمانهاي منطقه مركزي گسترش مي يابد و باعث تراكم ترافيك مي گردد . در اين منطقه ، خرده فروشي ، عمده فروشي ، بخش اداري ، و بخش تجاري ، همچنين بازارها ، هتلها و بخش مسكوني براي طبقه ممتاز و ثروتمند و طبقة فقير و كم در آمد مانند قطبهاي جاذب عمل مي كنند .
 2. منطقه مياني : طرحهاي شهري در اين منطقه به صورت نسبتاً كاملي اجرا شده است كه طرز خيابان بندي و عرضي خيابانها نمونه اي از اين طرحهاست . اين منطقه يك منطقه مسكوني است و تراكم واحدهاي مسكوني در آن بسيار زياد است منطقه مياني شهرها بدلايل مختلف ، منطقه در حال تحول و منطقه رو به پژمردگي ناميده مي شود .
 3. منطقه بيروني : اين منطقه ، منطقه اي باز و داراي فضاي وسيع و پاركهاي عمومي است از اين رو تراكم كمتري را نشان مي دهد . در اين منطقه ، با توجه به اعتبار اجتماعي مردم ، آپارتمانها و ساختمانهاي چند طبقه اي ايجاد مي شود كه بهترين مكان براي سكونت يا انتقال و تأسيس شركتها ، سازمانهاي تجاري و باشگاهها به شمار مي رود .
 4. حاشيه شهر يا مرزهاي دهشهر : به منطقه بيروني حومه هاي شهري گفته مي شود كه در آن سوي مرزهاي اداري شهر واقع شده است و يك حوزه وسيع روستايي بشمار مي آيد . در منطقه بيروني ، مزارع و جنگلها بر چشم اندازهاي منطقه مسلط است . با توسعه شهر مناطق مسكوني به سوي منطقه بيروني گسترش مي يابد و صنايع جديد و ديگر فعاليتهاي شهري در اطراف شهركها يا روستاهاي موجود متمركز مي شود . ( شكويي ، 1373 : 527 )
2-1-3 نظريه ارنست برگس ( ساخت شهر بصورت دواير متحدالمركز )
 1. Bonine.Michael
 2. Grotzbach.Erwin


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید

مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


مقاله 76 اعجاز قرآن در آفرینش انسان21ص

آشنائي با خواص گاز مايع و امكان استفاده از آن در

کتاب صوتی فروش در شرایط بحران اقتصادی

بررسي نقش رسانه ها در تعليم و تربيت

ارزيابي نظريه معرفت شناختي پوزيتيويسم

مقاله هك و امنيت شبكه

پرسشنامه ارزش های کار

کنترل ولتاژ در میکرو شبکه شامل توربین های بادی

چگونه افکار دیگران را بخوانیم

مباحث ویژه در الکترونیک