دانلود رایگان


مقاله38 بررسی نقش و عملکرد بازار خوی 230ص - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان
مقاله38-بررسی نقش و عملکرد بازار خوی 230صفهرست مطالب
فصل اول : چهار چوب تحقیق
فصل دوم : ادبیات و مبانی نظری تحقیق
فصل سوم : بستر جغرافیایی تحقیق و سیر استقرار شهر خوی
فصل چهارم : مطالعه ویژگیهای ساخت و سازمان کالبدی بازار سنتی شهر خوی
فصل پنجم : پاسخ به فرضیات ، نتیجه گیری و پیشنهادات
فهرست پيوستها
عكس شماره 1 ، نماي خارجي دروازه سنگي خوي................................................... 225
عكس شماره 2 ، راسته فرش فروشان ...................................................................... 225
عكس شماره 3 ، نمايي از بازار خوي ...................................................................... 226
عكس شماره 4 ، نماي داخلي كاروانسراي خان ........................................................ 226
عكس شماره 5 ، نماي داخلي مسجد ملاحسن ......................................................... 227
عكس شماره 6 ، نماي داخلي مسجد حجتيه ............................................................. 227
عكس شماره 7 ، نماي داخلي مسجد مطلب خان ...................................................... 228
عكس شماره 8 ، نماي خارجي ساختمان شهرداري سابق............................................ 228
فهرست اشکال و نقشه ها
فهرست جداول
فهرست نمودارها
مقدمه
1-1 بيان مسئله
1-2- ضرورت و اهميت تحقيق
 1. اين بازار يكي از قطب هاي تجاري ( هسته تجاري اوليه ) شهر خوي مي باشد كه تأمين كننده مايحتاج بخش اعظمي از نيازمنديهاي ساكنين مناطق مختلف شهر خوي و شهرها و روستاهاي اطراف شهر خوي مي باشد . و به روشني مي توان اين مسئله را از طريق مشاهدان ميداني دريافت نمود .
 2. علاوه بر ساختار و كاركرد تجاري بازار وجود تشكيلات فرهنگي و اجتماعي آن و تأثيرات آن را نيز بايد در نظر گرفت . فرم و ساختار بازار به عنوان يك عنصر فرهنگي كه ريشه در معماري سنتي و فرهنگ مردم منطقه دارد عاملي بسيار مهم و حائز اهميت است كه مي توان به آن توجه نمود . همچنين همجواري مشاغل مختلف ( راسته ها ) كه موجب تبادل افكار و فرهنگهاي مختلف مي گردد .
1-3- اهداف تحقيق
1- 4 سئوالات تحقيق
 1. آیا نقش شهری و به ویژه نقش منطقه ای بازار خوی کاهش یافته است؟
 2. آيا بافت قديمي و تاریخی بازار به دلايل برخورداري از ارزشهاي زيبا شناختي ، تنوع معماري ، تنوع زيست محيطي و عملكردي داراي ارزش حفظ و احياء هستند ؟
1- 5 فرضيات تحقيق
 1. به نظر می رسد نقش شهری و به ویژه نقش منطقه ای بازار خوی کاهش یافته است.
 2. بافت قديمي و تاریخی بازار به دليل برخورداري از ارزشهاي زيبا شناختي ، تنوع معماري، تنوع زيست محيطي و عملكردي داراي ارزش حفظ و احياء هستند .
1-6 پيشينة تحقيق ادبيات مربوطه
الف ) منابع مختص و مرتبط با بازار و كاركردهاي آن در جهان و ايران كه مي توان به آثار زير اشاره نمود :
 1. مقالات و كتب محقق معروف آلماني اويگن ويرث درباره شهرهاي شرقي و اسلامي و بويژه بازار آنها از جمله بازار اصفهان و تبريز كه بسيار با اهميت است . كه وي معتقد است كه بازار تنها سهيل و عنصر متمايز كننده شهر شرقي – اسلامي از ساير شهرهاست .
 2. مطالعات محمد شرابي از الجزاير كه به زبان آلماني تحت عنوان بازار نوشته شده و بازار در كشورهاي اسلامي را مورد پژوهش قرار داده است .
 3. مطالعات اروين گروتس باخ آلماني[1] كه در اثر خود تحت عنوان شهر و بازار و جغرافياي شهر در افغانستان ، كه شهر و مراكز تجاري و تركيب اصناف و بازارهاي مكاره افغانستان را با روش توصيفي مورد مطالعه قرار داده است . كه به عنوان يكي از نمونه هاي مهم مطالعات روي بازار مي توان دانست .
ب ) منابع عمومي بازار و شهر
 1. احمد اشرف از جمله كساني است كه روي بازار پژوهش و تحقيقات فراواني كرده است . كه مقالات و پژوهش هاي او همچون موانع تاريخي رشد سرمايه داري در ايران دوره قاجاريه و بازار ومساجد در انقلاب اسلامي ايران و ويژگيهاي تاريخي شهر نشيني در ايران دوره اسلامي نوشته شده است .
 2. محمد منصور فلامكي در كتاب سيري در تجارب مرمت شهري پيرامون كيفيت و شكل گيري شهر بحث كرده است .
 3. اسفنديار بيگلري نيز مطالعات مختلفي در مورد بازار در شهرهاي ايراني خصوصاً بازار همدان داشته و مي توان وي را اولين كسي دانست كه تأثير عوامل اقليمي را در ساختمان بازار مورد مطالعه قرار داده است .
 4. فرانك هنسون[3] در اثر خود به نام تحولات اقتصادي ايران به شرايط اقتصادي كشور در قرن بيستم پرداخته است .
 5. واژه ب - بازار دانشنامه جهان اسلام – زير نظر مصطفي ميرسلیم بنياد دائرة المعارف اسلامي يكي از كاملترين منابع فارسي ، بازار مي باشند . كه به ارائة اطلاعات دايره المعارفي در مورد بازار توفيق بسيار يافته اند . اطلاعات غالباً محدود و مختصر بوده ليكن جامعيت بسيار زيادي دارند .
ج) رساله ها و پايان نامه ها و پژوهشها ي مرتبط با بازار
 1. پور احمد ، احمد ، بررسي تحولات كاركردي بازار كرمان دانشگاه تربيت مدرس ، رسالة دكتري
 2. رجبي ، آزيتا ، مطالعه جغرافيايي بازارهاي سنتي – اقماري تهران ( تجريش ، شهر ري ،دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات ، رساله دكتري .
 3. يابنده ، زينب ، تحليلي بر روند گسترش و عملكرد بازار شهر رشت ، دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركزي ، رساله كارشناسي ارشد .
 4. موسوي، مريم السادات ، بررسي نقش و عملكرد تجاري بازار تجريش بر روي حوزه نفوذ آن ، دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركزي ، رسالة كارشناسي ارشد .
 5. شهرام ، مينويي ، كاربرد GIS در تحليل جغرافيايي بازار كرمان دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركزي ، رساله كارشناسي ارشد .
 6. زنگي آبادي ، علي جغرافيا و برنامه ريزي شهري كرمان دانشگاه تربيت مدرس ، مطالعه سيستماتيك روي بازار كرمان انجام داده كه ارزش كار وي را بيشتر نموده است .
 7. نوروزي ، سيمين ، شناخت بازارهاي سنتي ايران دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران .
د ) اسناد ، وقفنامه هاي مربوط به بازار و شهر
1- 7 قلمرو مكاني زماني تحقيق
1- 8 مراحل و روش تحقيق
 1. تحقيق توصيفي : در اين مرحله سعي شده است با استفاده از منابع كتابخانه اي و مكتوب و روشهاي آماري اطلاعات مورد نياز در اين تحقيق جمع آوري و تهيه شود . كه در اين ميان از كتابخانه هاي دانشگاه هاي مختلف و كتابخانه ميراث فرهنگي ، وزارت اقتصاد و دارايي و مجمع امور صنفي خوي استفاده گرديد .
 2. تحقيق ميداني : در اين مرحله با توجه به فرضيات تحقيق با روش هايي همچون مصاحبه ، مشاهده و توزيع پرسشنامه اطلاعات مورد نياز جمع آوري گرديده است . البته بيشترين اطلاعات جمع آوري شده در اين مرحله بر اساس پرسشنامه ها به دست آمده است . براي جمع آوري اطلاعات از طريق پرسشنامه ها به دليل بالا بودن تعداد جامعه از روش نمونه گيري تصادفي استفاده شده است .
 3. تحليل سيستمي : در اين مرحله با استفاده از منابع كتابخانه اي و اطلاعات ميداني و استفاده از تحليل سيستمي به برقراري ارتباط بين عوامل مختلف پرداخته و موضوعات مورد بحث به تجزيه و تحليل كشيده شده است . براي تجزيه و تحليل برخي از اطلاعات از نرم افزار Excel استفاده شده است . همچنين از نرم افزار هاي GIS و ائوكد براي تهيه نقشه هاي تحقيق استفاده شده است و در نهايت يك نتيجه گيري منطقي بدست آمده و بر اساس آن و شناختي كه در مراحل قبلي شكل گرفته است به ارائه پيشنهادات پرداخته شده است .
1-9 - محدوديت ها و مشكلات تحقيق
 1. كمبود و اطلاعات دقيق در زمينه بازار .
 2. عدم دسترسي به نقشه مدون از بازار
 3. عدم همكاري بعضي از مديران شهري و سازمانها در ارائه آمار و اطلاعات موجود و مورد نياز تحقيق
 4. هزينه بالاي خريد آمار و اطلاعات و انجام تحقيق .
 5. وجود زمان كم براي انجام يك تحقيق كامل و بنيادي .
1- 10 تعريف واژه بازار
 1. بازار مجموعه اي است از افراد ، كه برخي از آنان در پي خريد و برخي در پي فروش يك كالا يا خدمت ويژه هستند ، بنابراين براي هر كالا يا خدمتي كه خريد و فروش شود يك بازار وجود دارد .
 2. يك بازار در اقتصاد پولي وظيفه دارد خريداران و فروشندگاني كه مي خواهند كالا و پولشان را مبادله كنند . گردهم بياورد افرادي كه با همديگر نقش اصلي را در تعيين قيمتها و مقادير بازي
  مي كنند .
 3. بازار مكان و موقعيتي است كه در ان خريداران و فروشندگان كالاها ، خدمان و منابع را خريد و فروش مي كنند براي هر كالا ، خدمات يا منبعي كه در اقتصاد خريد و فروش مي شود بازاري وجود دارد .
 4. بازار محلي است كه در آن به خريد وفروش و عرضه كالا ، خدمات و منبعي مي پردازند. براي هر كالا ، منبع يا خدمات بازاري وجود دارد . كه در آن رفتار عرضه كنندگان و تقاضا كنندگان در تقابل قرار مي گيرند .
 5. واژه بازار دلالت دارد بر وضعيتي كه در آن يك كالا در محلي كه براي فروش عرضه شده است تقاضا داشته باشد . بنابراين حتي اگر فقط يك خريدار و با يك فروشنده وجود داشته باشد بازاري هست مشروط به اينكه خريدار بتواند از فروشنده خريد كند .
 6. بازار عبارت است از شبكه روابط بين مبادله كنندگان يا تمركز سازمان يافته بر خورد عرضه و تقاضاي مربوط به كالاها و خدمات معين است .

2-1 تئوريها و نظريه هاي تحقيق
2-1-1 نظريه اقتصادي : شهر بعنوان يك بازار
2-1-2 نظريه رابرت ديكنسون ( نظريه ساخت عمومي شهرها )
 1. منطقه مركزي : در اين منطقه ، مركز شهر و بخش قديمي آن قرار گرفته است و در آن حداكثر تراكم از لحاظ جا و فضا مشاهده مي شود زيرا مركز اصلي شبكه هاي وسايل ارتباطي است . با اشغال عمودي و افقي و جانبي ، ساختمانهاي منطقه مركزي گسترش مي يابد و باعث تراكم ترافيك مي گردد . در اين منطقه ، خرده فروشي ، عمده فروشي ، بخش اداري ، و بخش تجاري ، همچنين بازارها ، هتلها و بخش مسكوني براي طبقه ممتاز و ثروتمند و طبقة فقير و كم در آمد مانند قطبهاي جاذب عمل مي كنند .
 2. منطقه مياني : طرحهاي شهري در اين منطقه به صورت نسبتاً كاملي اجرا شده است كه طرز خيابان بندي و عرضي خيابانها نمونه اي از اين طرحهاست . اين منطقه يك منطقه مسكوني است و تراكم واحدهاي مسكوني در آن بسيار زياد است منطقه مياني شهرها بدلايل مختلف ، منطقه در حال تحول و منطقه رو به پژمردگي ناميده مي شود .
 3. منطقه بيروني : اين منطقه ، منطقه اي باز و داراي فضاي وسيع و پاركهاي عمومي است از اين رو تراكم كمتري را نشان مي دهد . در اين منطقه ، با توجه به اعتبار اجتماعي مردم ، آپارتمانها و ساختمانهاي چند طبقه اي ايجاد مي شود كه بهترين مكان براي سكونت يا انتقال و تأسيس شركتها ، سازمانهاي تجاري و باشگاهها به شمار مي رود .
 4. حاشيه شهر يا مرزهاي دهشهر : به منطقه بيروني حومه هاي شهري گفته مي شود كه در آن سوي مرزهاي اداري شهر واقع شده است و يك حوزه وسيع روستايي بشمار مي آيد . در منطقه بيروني ، مزارع و جنگلها بر چشم اندازهاي منطقه مسلط است . با توسعه شهر مناطق مسكوني به سوي منطقه بيروني گسترش مي يابد و صنايع جديد و ديگر فعاليتهاي شهري در اطراف شهركها يا روستاهاي موجود متمركز مي شود . ( شكويي ، 1373 : 527 )
2-1-3 نظريه ارنست برگس ( ساخت شهر بصورت دواير متحدالمركز )
 1. Bonine.Michael
 2. Grotzbach.Erwin


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید

مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


مقاله درباره بررسی رابطه افت تحصیلی دانش اموزان

بررسی آزمایشگاهی شكل گیری پروفیل های سطح آب در

کرنومتر

دانلود کتاب آموزش برنامه نویسی C به زبان ساده

شناسایی قطعات داخلی پکیچ گرمایشی

تحقیق درباره آثار فعالیت انسان در بیابان 3ص

طرح توجیهی ایجاد کارخانه رادیاتور آلومنیومی

تحقیق درباره طراحي بلبرينگ چرخ تريلر

سنگ شناسی رسوبی

پاورپوینت فرآیند بازیافت کاغذ