دانلود رایگان


پايان نامة كارشناسي ارشد بررسي UML از نظر قابليت - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان
پايان نامة كارشناسي ارشد بررسي UML از نظر قابليت پوشش به چارچوب زكمنبررسي UML از نظر قابليت پوشش به چارچوب زكمن


چكيده
معماري سازماني به عنوان راه حلي جامع و راهبردي در مديريت، توسعه و نگهداشت سامانه هاي اطلاعاتي سازماني از نيمة دوم دهه١٩٩٠ ميلادي به شدت مورد توجه قرار گرفته است. رويكرد موجود در اين روش مبتني بر ايدة مديريت افقي به جاي عمودي است كه در ضمن تفاوت هاي عمده اي با ساير روش هاي راهبردي پيشين نظير طرح هاي جامع دارد. معماري به تنهايي چيزي نيست مگر مجموعة بسيار وسيعي از مدل ها و توصيفات كه سازمان وفناوري اطلاعات را آنطور كه براي پشتيباني از كسب وكار آن لازم است، شرح مي دهد. چنين جنگل بزرگي از مدل ها را نمي توان بدون بهره گيري از ساختاري منطقي سازماندهي كرد. چنين ساختاري چارچوب نام دارد. چارچوب هاي فراواني براي معماري سازماني ارائه شده اند كه از ميان همة آنها چارچوب زكمن با توجه به قواعد حاكم بر آن و ميزان تأثير و تقدم بر ساير چارچوب ها يك نمونة شاخص به شمار مي رود. با اين همه اين چارچوب نيز در نوع خود و درزمان بكارگيري با مشكلاتي مواجه مي شود. يكي از مشكلاتي كه براي استفاده از چارچوب زكمن وجود دارد، نبود مدل هاي هم جنس براي همة سلول هاي چارچوب است. اين معضل كه به نوعي پيش شرطي نيز براي حل سايرمشكلات گريبانگير چارچوب زكمن است در اين پايان نامه مورد توجه قرار گرفته است. راه حل ارائه شده مبتني بر استفاده ازUML و نماية كسب وكار آن است كه در حال حاضر به عنوان راه حلمناسب و برتر در مدل سازي سامانه هاي اطلاعاتي كامﹰلا پذيرفته شده است. به منظور بررسي صحت مدل هاي پيشنهاد شده، مدل هاي مزبور در يك مطالعة موردي روي يك سازمان كاري مورد آزمايش قرار گرفته اند. نتايج اين مدل سازي هم از حيث تطابق با قواعد حاكم بر چارچوب زكمن و هم از نظر ميزان مقبوليت عمومي مورد بررسي قرار گرفته است. عليرغم اينكه نتايج حاصل از اين مدل سازي رضايت بخش به نظر مي رسند اما به منظور پويايي بيشتر ايجاد مخزني مناسب براي چارچوب زكمن و ابداع روشي جديد در مدل سازي سازماني بهعنوان راه هاي آينده در انتهاي اين پايان نامه پيشنهاد شده اند.
فهرست مطالب

صفحه
عنوان
1 فصل اول- معرفي
1-1- رويكرد سنتي به فناوري اطلاعات ٢
1-2- رويكرد مبتني بر معماري ٨
1-3- تعريف مسئله ١١
1-4- سابقة كار ١٢
1-5- خروجي ها ١٤
1-6- ساختار پايان نامه ١٥
فصل دوم- آشنايي با ادبيات معماري سازماني ١٧
٢-١- مفاهيم پايه ١٨
٢-١-١- سازمان ١٨
٢-١-٢- معماري ٢٠
٢-١-٣- چارچوب ٢٣
٢-٢- اجراي معماري ٢٤
٢-٣- چارچوب زكمن ٢٨
٢-٤- خلاصه ٣١
فصل سوم- چارچوب هاي معماري سازماني ٣٤
٣-١- تاريخچه ٣٤
٣-٢- چارچوب زكمن ٣٩
٣-٣- چارچوب هاي فدرال ٤٩
٣-٣-١- چارچوب معماري C4ISR ٥٠
٣-٣-٢- چارچوب معماري سازماني فدرال ٥٦
٣-٣-٣- چارچوب معماري سازماني خزانه داري ٥٨
٣-٤- خلاصه ٦١
فصل چهارم- انتخاب، تعريف و حل مسئله ٦٤
٤-١- مقايسة عمومي چارچوب ها ٦٤
٤-١-١- مقايسه از نظر وجوه معماري ٦٥
٤-١-٢- مقايسه از نظر ديدگاه هاي معماري ٦٦
٤-١-٣- مقايسه از نظر محصولات معماري ٦٧
٤-٢- چالش هاي فراروي چارچوب زكمن ٦٨
٤-٢-١- چالش متدولوژي ٧٠
٤-٢-٢- چالش مخزن ٧٢
٤-٢-٣- چالش مدل سازي ٧٥
٤-٢-٤- چالش هاي عمومي ٧٨
٤-٣- استفاده از UML براي حل مشكل مدل سازي چارچوب زكمن ٧٨
٤-٣-١- تعيين محدودة پاسخ ٧٩
٤-٣-٢- ارائة راه حل و دلايل انتخاب آن ٨٢
٤-٤- خلاصه ٩١
فصل پنجم- مطالعة موردي ٩٤
٥-١- سازمان مورد مطالعه و لزوم معماري براي آن ٩٥
٥-١-١- مضمون معماري ٩٦
٥-٢- حل مسئله در حوزة راه حل ٩٨
٥-٢-١- مدل سطر دوم، ستون داده ٩٩
٥-٢-٢- مدل سطر دوم، ستون كاركرد ١٠٠
٥-٢-٣- مدل سطر دوم، ستون شبكه ١٠٢
٥-٢-٤- مدل سطر دوم، ستون افراد ١٠٣
٥-٢-٥- مدل سطر دوم، ستون زمان ١٠٥
٥-٢-٦- مدل سطر دوم، ستون قواعد ١٠٧
٥-٣- مدل هاي سطر سوم ١٠٩
٥-٤- راه حل هاي جايگزين ١١١
٥-٥- خلاصه ١١٤
فصل ششم- نتيجه گيري ١١٦
٦-١- آيا مدل ها از قاعدة دوم چارچوب، متابعت مي كنند؟ ١١٧
٦-٢- آيا مدل ها به اندازة كافي قابل پذيرش هستند؟ ١٢٤
٦-٢-١- نتايج نظرسنجي ١٢٥
٦-٢-٢- تحليل نتايج ١٢٦
٦-٣- نظرات نويسنده ١٢٩
٦-٤- فرصت هاي آينده ١٣١
٦-٥- خلاصه ١٣٤
مراجع و منابع ١٣٥
كتابها ١٣٥
مقالات ١٣٦
اسناد فني ١٣٧
مقالات آزاد ١٣٨
صفحات وب ١٣٩
گزارش هاي دانشگاهي ١٣٩
140 ارائه ه
كارگاه ها و دوره هاي آموزشي ١٤٠
141 پيوست ١- پرسشنامه
واژه نامه ١٥١

فهرست شكل ها
صفحه
عنوان
شماره
مدل گروهي گارتنر يك تعريف ٤٠ سلولي است از آنچه يك معماري سازماني IT را در بر مي گيرد
مدل ايندكس يك تعريف ١٦ سلولي است از آنچه يك معماري IT را در بر مي گيرد
چارچوب ISA، شكل اولية چارچوب زكمن بود
سه ستوني كه در مقالة دوم زكمن به چارچوب اضافه شدند
ديدگاه هاي چارچوب معماري C4ISR و تعامل آنها با هم
فرايند شش مرحله اي دستيابي به C4ISR
ماتريس TEAF اگرچه نمونه اي از چارچوب زكمن محسوب مي شود اما شباهت زيادي نيز با چارچوب ايندكس دارد
سه دستة محصولات TEAF كه انطباق آن را با FEAF بهتر نشان مي دهند
سطوح برنامه ريزي معماري سازماني
مدل برگزيده در [W12] براي سلول شبكه در سطر دوم چارچوب زكمن
سطرهاي چارچوب زكمن و مفهوم آنها. حوزة پاسخگويي اين پايان نامه به رنگ خاكستري درآمده است
موجوديت كسب وكار UML
موجوديت در UML
استفاده از موارد كاربري براي مدل سازي فرايند
فرايند و زيرفرايند كسب وكاربا استفاده از موارد كاربري كسب وكار و ارتباط تجمعي UML
فرايند و زيرفرايند با استفاده از موارد كاربري و ارتباط تجمعي UML
نماد دريافت و ارسال كه معمولاﹰ براي مدل سازي كسب وكار در نمودار
فعاليت، بكار مي روند و از نمادهاي متعارف UML به شمار نمي روند
دو واحد سازماني در شبكة آمايش كه با دو ارتباط وابستگي به هم متصل شده اند. ماهيت ارتباط از طريق يك يادداشت متصل به اين دو ارتباط
مشخص شده است.
از راست به چپ؛ كارگر دروني، كارگر موردي، كارگر و عامل كسب وكار
سلول واقع در محل تقاطع سطر دوم و ستون اول
سلول واقع در محل تقاطع سطر دوم و ستون دوم
بخش ديگري از سلول واقع در سطر دوم و ستون دوم
نمايش يك نمودار فعاليت براي سلول واقع در سطردوم، ستون دوم با استفاده از نمادهاي ارسال و دريافت.
مدل سطر دوم، ستون سوم
مدل سطر دوم، ستون چهارم
نحوة نمايش ساختار سازماني در نماية كسب وكار UML
مدل سطر دوم، ستون پنجم
مدل سطر دوم، ستون پنجم با ذكر مدت زماني كه هر فاز به طول مي انجامد
مدل سطر دوم، ستون ششم
نمايش قواعد با استفاده از زبان طبيعي و اتصال يادداشت به مورد كاربري
اصلي
نمايش قواعد با استفاده از OCL
مدل سطر سوم، ستون سوم
يك كليشه سازي براي سطردوم، ستون ششم با استفاده از نمودار كلاس
استفاده از كليشه سازي در نمودار فعاليت براي سلول سطر دو، ستون ششم
كليشه سازي مكان براي نمايش سلول سطر دوم، ستون سوم با استفاده از بسته ها
نمايش رابطة تجمعي از طريق نمادهاي EER
نمايش رابطةوراثت يا تعميم از طريق نمادهاي EER
مدل معنايي ستون داده ها
مدل معنايي ستون كاركرد
مدل معنايي ستون شبكه
مدل معنايي ستون افراد
مدل معنايي ستون زمان
مدل معنايي ستون قواعد
فهرست جدول ها
صفحه
عنوان
شماره
٥٣
فهرست محصولات C4ISR
١-٣
٥٤
مدلهاي مرجع C4ISR كه تضمين كنندة يكپارچگي و تعامل پذيري معماري ها هستند
٢-٣
٥٧
مؤلفه هاي FEAF و نحوة شكست آن ها در سطوح اول تا سوم
٣-٣
٩٢
جمع بندي توزيع محصولات UML و نماية كسب وكار آن در محدودة پاسخ اين
پايان نامه
١-٤
٩٧
سطر اول چارچوب كه براي معماري گروه كاري ما پر شده است
١-٥
٩٨
سؤالاتي كه مدل هر سلول در سطر دوم بايد به آنها پاسخ دهد
٢-٥
١١٥
نتايج حاصل از مطالعة موردي براي ستون ها مختلف
٣-٥
١١٦
مدل هاي بكارگرفته شده براي سطر دوم چارچوب زكمن با تأكيد بر كليشه سازي
١-٦
١٢٥
ميزان تداعي مدل از آنچه انتظار آن مي رود
٢-٦
١٢٦
مقايسة مدل هاي ارائه شده با ساير روش هاي مدل سازي
٣-٦
١٢٧
امتياز نسبت داده شده به پاسخها
٤-٦
١٢٧
درصد امتياز داده شده به مدل ها بر اساس ميزان آشنايي با ساير روشها
٥-٦
١٢٨
درصد امتياز داده شده به مدل ها بر اساس ميزان آشنايي UML
٦-٦


محتواي فايل دانلودي:
فايل ورد قابل ويرايش
251 صفحه


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید

مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پاورپوینت جامع و کامل کنترل فرایند آماری(SPC) در 177

مقاله بتن بازیافتی 60 ص

دوپینگ ادبیات کنکور

اکولوژی درخت انگور

مقاله بتن بازیافتی 60 ص

فرزند کشی و همسر کشی 95 ص

تحقیق درباره جنگل داري

دانلود تحقیق تجارت الکترونیکی تلفیقی و فرآیند

دانلود کتاب این یک چپق نیست

وکتور استیکر ماه تولد با فرمت های Ai EPS PNG PSD