دانلود رایگان


بررسی رابطه شاخص های حاکمیت شرکتی و سرمایه ی فکری - دانلود رایگاندانلود رایگان هدف از اجراي تحقيق حاضر، بررسي رابطه بین شاخص حاکمیت شرکتی و سرمایه ی فکری بر عملکردشرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می­باشد.

دانلود رایگان
بررسی رابطه شاخص های حاکمیت شرکتی و سرمایه ی فکری بر عملکرد شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهرانچکیده :
واژه هاي كليدي:
سرمايه فكري، عملکرد، حاکمیت شرکتی، مدل پالیک،نسبت کیوتوبین
فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول
کلیات تحقیق
1) مقدمه............................................................................................................ 2
1-2) اهمیت موضوع........................................................................................... 2
1-3) تعریف و بیان موضوع تحقیق...................................................................... 3
1-4) اهداف تحقیق............................................................................................ 5
1-5) قلمرو تحقیق............................................................................................. 5
1-6) فرضیات تحقیق......................................................................................... 5
1-7) جامعه مورد نظر تحقیق............................................................................... 6
1-8) نمونه آماری............................................................................................... 6
1-9) روش تحقیق.............................................................................................. 6
1-10) چشم انداز کلی تحقیق.............................................................................. 8
فصل دوم
مبانینظری و پیشینه تحقیق
مقدمه.................................................................................................................. 10
هیئت مدیره......................................................................................................... 14 سرمایه ی فکری................................................................................................... 16 فصل سوم
روش شناسی تحقیق
3-1) مقدمه........................................................................................................ 49
3-2) نوع پژوهش.............................................................................................. 49
3-3) طرح مسأله پژوهش.................................................................................... 49
3-4) فرضیات تحقیق......................................................................................... 50
3-5) قلمرو مکانی و زمانی پژوهش..................................................................... 50
3-6) ابزار جمع آوری داده های مورد نیاز تحقیق..................................................... 51
3-7) مدل ها و متغیرهای پژوهش و نحوه آزمون فرضیه ها....................................... 51
3-8) روش های آماری مورد استفاده در پژوهش.................................................... 54
3-8-2) آزمون لیمر........................................................................................ 55
3-8-4) آزمون هاسمن....................................................................................... 57
3-9) تحلیل رگرسیون......................................................................................... 59
رگرسيون چند متغيره............................................................................................. 59 مدل رگرسيون...................................................................................................... 60 آزمون معنادار بودن در الگوي رگرسيون................................................................... 61 آزمون معنادار بودن معادله رگرسيون....................................................................... 61 آزمون معنادار بودن ضرايب................................................................................... 62 عدم خود همبستگي.............................................................................................. 62 3-10) خلاصه فصل سوم................................................................................... 65
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها
4-1- مقدمه....................................................................................................... 67
4-2- نتايج آمار توصيفي..................................................................................... 67
4-3- تحلیل ماهیت و ویژگی­های متغیرهای تحقیق............................................... 68
4-4- مدل اول تحقیق (فرضیه اول)...................................................................... 68
4-4-1- بررسی خود همبستگی........................................................................... 68
4-4-2- بررسی ناهمسانی واریانس..................................................................... 69
4-4-3- آزمون معني دار بودن روش اثرات ثابت.................................................. 69
4-4-3- آزمون فرضيه اول تحقيق........................................................................ 70
4-4-3-1- آزمون رگرسیون مربوط به فرضیه اول تحقیق....................................... 71
4-4-3-2- بررسی متغیرهای کنترلی مدل تحقیق................................................... 72
4-5- مدل دوم تحقیق (فرضیه دوم)..................................................................... 72
4-5-1- بررسی خود همبستگی........................................................................... 72
4-5-2- بررسی ناهمسانی واریانس..................................................................... 72
4-5-3- آزمون معني دار بودن روش اثرات ثابت.................................................. 73
4-5-3- آزمون فرضيه دوم تحقيق....................................................................... 73
4-5-3-1- آزمون رگرسیون مربوط به فرضیه دوم تحقیق...................................... 74
4-5-3-2- بررسی متغیرهای کنترلی مدل تحقیق................................................... 75
4-6- مدل سوم تحقیق (فرضیه سوم).................................................................... 75
4-6-1- بررسی خود همبستگی........................................................................... 75
4-6-2- بررسی ناهمسانی واریانس..................................................................... 75
4-6-3- آزمون معني دار بودن روش اثرات ثابت.................................................. 76
4-6-3- آزمون فرضيه سوم تحقيق....................................................................... 76
4-6-3-1- آزمون رگرسیون مربوط به فرضیه سوم تحقیق...................................... 77
4-7- مدل چهارم تحقیق (فرضیه چهارم).............................................................. 78
4-7-1- بررسی خود همبستگی........................................................................... 78
4-7-2- بررسی ناهمسانی واریانس..................................................................... 78
4-7-3- آزمون معني دار بودن روش اثرات ثابت.................................................. 79
4-7-3- آزمون فرضيه چهارم تحقيق.................................................................... 79
4-7-3-1- آزمون رگرسیون مربوط به فرضیه چهارم تحقیق................................... 81
4-7-3-2- بررسی متغیرهای کنترلی مدل تحقیق................................................... 81
فصل پنجم
بحث و نتيجه­گيري و پيشنهادها
5-1- مقدمه....................................................................................................... 83
5-2- خلاصه تحقیق.......................................................................................... 83
5-2-1- تدوین فرضیه تحقیق............................................................................ 83
5-2-2- تهیه آمار توصیفی کلیه متغیرهای تحقیق.................................................. 83
5-3- مراحل بررسی فرضیه تحقیق..................................................................... 84
5-4- نتایج تحقیق............................................................................................. 84
5-4-1- نتایج حاصل از فرضیه اول.................................................................... 85
5-4-2- نتایج حاصل از بخش دوم..................................................................... 85
5-4-3- نتایج حاصل از فرضیه سوم................................................................... 85
5-4-4- نتایج حاصل از بخش چهارم................................................................. 86
5-6- پیشنهاداتی در ارتباط با موضوع تحقیق........................................................ 86
5-6- پیشنهاداتی در ارتباط با تحقیقات آتی........................................................ 86
5-7- محدودیتها در کاربرد نتایج تحقیق............................................................... 86
منابع و مأخذ....................................................................................................... 88
عنوان صفحه
1-1) مقدمه
1-2) اهمیت موضوع
1-3) تعریف و بیان موضوع تحقیق
1-4) اهداف تحقیق
1-5) قلمرو تحقیق
1-6) فرضیات تحقیق
1-7) جامعه مورد نظر تحقیق
1-8) نمونه آماری
  1. شرکت هایی که تا قبل از سال 1386 در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده باشند.
  2. شرکت هایی که از سال 1386 تا 1390 در بورس تهران حضور داشته باشند.
  3. شرکت هایی که پایان سال مالی آنها 29 اسفند ماه باشند.
  4. شرکت هایی که تغییر سال مالی نداشته باشند.
  5. شرکت هایی که داده های مورد نظر آنها در دسترس باشند.
  6. شرکت هایی که جزء بانک ها و مؤسسه های مالی (شرکت های سرمایه گذاری، واسطه گری مالی، شرکت های هلدینگ، بانک ها و لیزینگ) نباشند.
1-9) روش تحقیق


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
حاکمیت شرکتی


عملکرد شرکت


word


دانلود پایان نامه


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


ارتباط بین حاکمیت شرکتی و سرمایه فکری با تأکید بر کاراکتر ...

بخش های زیادی مانند مقالات مدیریت، اخبار مدیریت، کنکور کارشناسی ارشد مدیریت، دکتری مدیریت و بسیاری از زیر بخش های دیگر در این سایت قرار دارد.

پروپوزال شاخص های حاکمیت شرکتی و سرمایه ی فکری بر عملکرد شرکت

در زمینه سرمایه فکری و نحوه سنجش آن دو دیدگاه وجود دارد که عبارتند از دیدگاه ورودی-محور (Input-based) و دیدگاه خروجی-محور (Output-based).

بررسی رابطه بین شاخص حاکمیت شرکتی و هزینه سرمایه در شرکت ...

هدف این پژوهش، بررسی رابطه بین شاخص حاکمیت شرکتی و هزینه سرمایه در شرکت­های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران است.

کاملترین فایل تحقیق بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی و عملکرد ...

مقالات مشابه دیگر: دانلود پایان نامه بررسی رابطه شاخص های حاکمیت شرکتی و سرمایه ی ...

پروپوزال شاخص های حاکمیت شرکتی و سرمایه ی فکری بر عملکرد شرکت

در زمینه سرمایه فکری و نحوه سنجش آن دو دیدگاه وجود دارد که عبارتند از دیدگاه ورودی-محور (Input-based) و دیدگاه خروجی-محور (Output-based).

پایان نامه بررسی رابطه بین سرمایه فکری و عملکرد مالی شرکت ...

انوری رستمی ، ع و حسن سراجی ،1384، "سنجش سرمایه فکری و بررسی رابطه میان سرمایه فکری و ارزی بازر سهام شرکتهای بورس اوراق بهادار" ، بررسی های …

حاکمیت شرکتی و عملکرد سرمایه فکری در شرکت های پذیرفته شده ...

تحلیل واریانس و آزمون های فرعی دیگر برای اطمینان بیشتر بهره گرفته شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که بین وجود مدیران غیرموظف در ترکیب هیات مدیره و سرمایه ساختاری رابطه معناداری مشاهده گردید.

دانلود پایان نامه : بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی و افشای ...

مکانیزم های حاکمیت شرکتی بررسی شده ... بررسی رابطه بین سرمایه فکری و شاخص ... ی تماس با ...

بررسی اثر حاکمیت شرکتی بر رابطه بین سرمایهفکری و ارزش ...

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم و فنون مازندران پایان‌نامه مقطع کارشناسی ...

، حاکمیت، شرکتی، دارایی، تحقیقی، بورس – بهترین ها

بایی36 و همکاران(2002)محققان در این تحقیق به بررسی رابطه ی حاکمیت شرکتی و ارزشیابی شرکت در چین پرداختند.

ارتباط بین حاکمیت شرکتی و سرمایه فکری با تأکید بر کاراکتر ...

بخش های زیادی مانند مقالات مدیریت، اخبار مدیریت، کنکور کارشناسی ارشد مدیریت، دکتری مدیریت و بسیاری از زیر بخش های دیگر در این سایت قرار دارد.

بررسی رابطه بین شاخص حاکمیت شرکتی و هزینه سرمایه در شرکت ...

هدف این پژوهش، بررسی رابطه بین شاخص حاکمیت شرکتی و هزینه سرمایه در شرکت­های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران است.

بررسی رابطه بین شاخص حاکمیت شرکتی و هزینه سرمایه در شرکت ...

هدف این پژوهش، بررسی رابطه بین شاخص حاکمیت شرکتی و هزینه سرمایه در شرکت­های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران است.

بررسی رابطه بین شاخص حاکمیت شرکتی و هزینه سرمایه در شرکت ...

هدف این پژوهش، بررسی رابطه بین شاخص حاکمیت شرکتی و هزینه سرمایه در شرکت­های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران است.

بررسی رابطه بین شاخص حاکمیت شرکتی و هزینه سرمایه در شرکت ...

هدف این پژوهش، بررسی رابطه بین شاخص حاکمیت شرکتی و هزینه سرمایه در شرکت­های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران است.

کاملترین فایل تحقیق بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی و عملکرد ...

مقالات مشابه دیگر: دانلود پایان نامه بررسی رابطه شاخص های حاکمیت شرکتی و سرمایه ی ...

خرید آنلاین تحقیق بررسی روش های حاکمیت شرکتی در کشورهای ...

... ی فکری بر عملکرد شرکت های ... بررسی رابطه شاخص های حاکمیت شرکتی و سرمایه ی ...

پایان نامه ارشد مدیریت MBA: بررسی رابطه شاخص های حاکمیت ...

پایان نامه ارشد مدیریت mba: بررسی رابطه شاخص های حاکمیت شرکتی و سرمایه فکری بر عملکرد ...

مقاله درباره نقش درآمدهاي نفتي در بودجه

پایان نامه 160نكته در مديريت

تاريخچه كنترل كيفيت QC

تحقیق درباره ارزشهاي غير جاري و ارزشهاي ذخيره اي

کتاب الکترونیک 1 هوشنگ نحوی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق درمان شناختی رفتاری CBT

تحقیق درباره لایحه‌‌ انجمن‌های‌ ایالتی‌ و

تنبلی

تحقیق درباره quot;پیشرفت تاریخی مواد پلاستیک quot;

تحقیق درباره آمار 11 ص