دانلود رایگان


بررسی اثر سطوح مختلف کود دامی و سولفات پتاسیم بر - دانلود رایگاندانلود رایگان به منظور بررسی اثراتكود دامي و سولفات پتاسیم بر عملکرد و اجزاي عملکرد عدس، آزمايشی به صورت فاكتوريل در قالب طرحبلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار در منطقه یا

دانلود رایگان
بررسی اثر سطوح مختلف کود دامی و سولفات پتاسیم بر عملکرد و اجزای عملکرد عدس (Lens culinaris)در منطقه یاسوجچکیده
به منظور بررسی اثراتكود دامي و سولفات پتاسیم بر عملکرد و اجزاي عملکرد عدس، آزمايشی به صورت فاكتوريل در قالب طرحبلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در منطقه یاسوج در سال زراعی 92-91 انجام گردید. فاكتورهای آزمایش شامل كود دامي در چهار سطح (0، 10، 20 و 30 تن در هكتار) و سطوح مختلف سولفات پتاسیم در 3 سطح (0 ، 100 و 200 کیلوگرم در هکتار) بود.صفات اندازه گیری شده شامل ارتفاع بوته، وزن صد دانه، تعداد دانه در غلاف، عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک و همچنین غلظت عنصر فسفر در اندام هوایی گیاه بود. نتایج حاصل از تجزیه واریانس داده ها نشان داد فاکتورهای مختلف کود دامی و سولفات پتاسیم و همچنین برهمکنش آن ها بر عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیکی عدس در سطح 1 درصد معنی دار شد. تیمارD3k2 (مصرف 30 تن کود دامی در هکتار و 200 کیلوگرم در هکتار سولفات پتاسیم) با عملکرد دانه و عملكرد بيولو‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ژيكي 2937 و 6505 کیلوگرم در هکتار با بیشترین مقدار نسبت به بقیه تیمارها در کلاس (a) قرار گرفت. همچنین برهمکنش کوددامی و سولفات پتاسیم بر فسفر برگ نیز در سطح 1% معنی دار بود. تیمار D3k2 (مصرف 30 تن کود دامی ترکیب با مصرف 200 کیلوگرم در هکتار سولفات پتاسیم) با بیشترین میزان فسفر (39/0درصد) و کمترین فسفر برگ به ميزان (17/0 درصد) مربوط به تیمارD0k0 بود.
واژه های کلیدی: کود دامی، سولفات پتاسیم ، عملکرد، عدس
فهرست جداول
عنوان صفحه
فهرست نمودارها
عنوان صفحه
فـصـل اول مقدمه و هدف
1-کلیات 1-1- مقدمه بشر در آغاز حیات خود بر روی کره زمین زندگی غارنشینی را انتخاب کرد و برای تأمین نیازهای غذایی و پوشاک خود اقدام به شکار حیوانات وحشی و جمع آوری گونه های گیاهی می کرد که برای او ارزش غذایی داشت البته گونه های گیاهی در فاصله دور از هم قرار داشتند و به صورت متمرکز و متراکم نبودند. با گذشت زمان و افزایش جمعیت، انسان ها که موجودی اجتماعی بودند یکجانشینی و تمدن ها را ایجاد کردند و به جای شکار برای به دست آوردن نیازهای غذایی خود اکوسیستم های کشاورزی و دامپروری را ایجاد کردند. بشر که موجودی متفکر و خلاق است از همان دوران، با تجربه نه چندان خوبی که داشت تراکم را در حد دلخواه خود انتخاب می کرد. شخم با حیوانات به طور سنتی بود. عمق و دفعات شخم چندان مهم نبوده و خبری از کودهای شیمیایی نبود. چون همین کشاورزی سنتی جوابگوی نیازهای غذایی جمعیت آن دوران بود. بتدریج با افزایش جمعیت سطح زیر کشت را بالا برد ولی افزایش سطح زیر کشت با توجه به انفجار جمعیت، نداشتن ابزار و ماشین آلات برای افزایش سطح زیر کشت واقعی، وجود نداشتن کود شیمیایی و نبودن راه علمی برای کنترل آفات و بیماری ها چندان کارساز نبود. از این دوران به بعد بشر افزایش تولید در واحد سطح را احساس کرد؛ زیرا او موجودی متفکر بود و باید به طریقی ذهن خود را درگیر تحقیقات در ارتباط با تراکم مناسب، تولید و مصرف بهینه کودهای شیمیایی، ابداع روش های مبارزه با آفات و بیماری ها و از سوی دیگر ایجاد ماشین آلات برای صرفه جویی در زمان و افزایش سرعت کار خود در ارتباط با کشاورزی می کرد. چون با افزایش جمعیت و ایجاد زندگی شهرنشینی و ساخت منازل و ساختمان ها و از سوی دیگر در اثر فرسایش های آبی و خاکی از سطح زمین های کشاورزی در واحد سطح کاسته شد؛ بنابراین از همان زمان تاکنون برای هر گیاهی تحقیقات مستقلی در محورهای مختلف از جمله به نژادی- تراکم- مصرف بهینه کودهای شیمیایی- ابداع روش های مبارزه با آفات و بیماری ها و غیره آغاز شد تا بجای افزایش سطح زیر کشت، تولید در واحد سطح افزایش یابد؛ اما در ارتباط با ابداع کود و سموم شیمیایی برای تولید پایدار و حداقل خسارت آمدن به محیط زیست باید تحقیقاتی در جهت کم کردن مصرف آن ها و هم چنین مصرف بهینه آن ها صورت گیرد. هرچند مواد و عناصر موجود در کود دامی بسیار قابل توجه بوده و بررسی کلیه آن ها امری مشکل است، لیکن تعدادی از نمایه های شیمیایی و فیزیکی برای آن در نظر گرفته شده که قبل از استفاده برای کشاورزی بایستی مورد ارزیابی قرار گیرند. (عابدي و همكاران، 1378). گیاهان بقولات در توسعه کشاورزی دنیای جدید خیلی زود ظاهر شده اند و حبـــوبـات پـسازغـلاتدومیــنمنبـعغذاییبشراست. اینگیاهانمتعلقبهخانواده بقولات (Fabaceae) وزیرخانوادهپروانهآسایان (Papilionideae)می باشد. دراکثرکشورهاییکهباکمبودموادغذاییروبروهستندکمیتوکیفیتپروتئینمسألهاساسیتغذیهمی باشند. مطالعاتزیادیحاکیازآناستکهترکیبمناسبیازپروتئینگیاهیمی تواندسوءتغذیهرامرتفعسازدزیرا قسمتیازپروتئین مورد نیازرامی توانبه وسیلهمصرفحبوباتجبراننمود (کوچکی، 1375).عدس یکی از حبوبات است که از قدیم الایام در اکثر نقاط دنیا کشت می شده است. گیاه شناسان اعتقاد دارند که عدس حتی قبل از تاریخ نیز وجود داشته است. عدس منبع غنی پروتئین و ویتامین های گروه B می باشد و در بین گیاهان فقط سویا بیشتر از عدس پروتئین دارد.بنابراهميت موضوع ،تحقيق وپژوهش پيرامون عناصرومواد غذايي مورد نياز گياه عدس ازجنبه هاي كيفي وكمي ضروري به نظر مي رسد.
1-2- فرضیه ها 1-مصرف کود دامي اثر معنی داری بر عملکرد و اجزاي عملكرد عدس در منطقه یاسوج دارد.
2-مصرف سولفات پتاسیم اثر معنی دار بر عملکرد و اجزاي عملكرد عدس در منطقه یاسوج دارد.
3- اثر بر همکنش کود دامي و سولفات پتاسیم بر عملکرد و اجزاي عملكرد عدس در منطقه یاسوج معنی دار است.
1-3- اهداف تحقيق 1- بررسی اثر کاربرد مقادیر مختلف کود دامي بر عملکرد و اجزاي عملكرد عدس در منطقه یاسوج
2- بررسی اثر کاربرد مقادیر مختلف سولفات پتاسیم بر عملکرد و اجزاي عملكرد عدس در منطقه یاسوج
3- تعیین مناسب ترین تیمار کود دامي و سولفات پتاسیم برای دستیابی به حداکثر عملكرد عدس در منطقه یاسوج


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
سطوح مختلف کود دامی


سولفات پتاسیم


عملکرد عدس


دانلودپایان نامه


word


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


فایل word مقاله بررسی اثر سطوح مختلف محلول پاشی کود سولفات ...

فایل ورد فایل word مقاله بررسی اثر سطوح مختلف محلول پاشی کود سولفات آهن بر ارقام سویا در منطقه ورامین کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و …

اثر بقایای گیاهی و سطوح مختلف کود نیتروژن بر کیفیت و غلظت ...

غلظت منگنز دانه گندم: اثر بقایای گیاهی و سطوح مختلف کود نیتروژن و اثر متقابل بین آن ها بر غلظت عنصر منگنز در دانه گندم معنی دار شد (جدول 1).

بررسی تأثیر کودهای آلی و شیمیایی بر خواص خاک و غلظت عناصر ...

به‌منظور بررسی اثر کودهای آلی و ... سولفات پتاسیمکود ... دامی و شیمیایی بر ...

اثر محلول‌پاشی برگی کود ارگانیک (اسید هیومیک) و بسترهای ...

بررسي اثر سطوح مختلف فسفر و ... پایدار بررسی اثر نانو کود ... و سولفات پتاسیم بر ...

تجزیه و تحلیل کود سولفات آمونیوم

... کود دامی بر ... بررسی اثر ... بررسی تأثیر روشهای مختلف خاکورزی و مصرف سولفات پتاسیم بر ...

اثر دور آبیاری و کاربرد کود دامی و زئولیت بر خصوصیات زراعی ...

1- بیات، الف. و مدنی، ح. 1387. بررسی سطوح مختلف پتاسیم و فسفر در عملکرد سیب زمینی رقم آگریا ...

سولفات پتاسیم - maghalefile.rozblog.com

خوردگی خود نیز منجر به تجمع رسوبات ناشی از خوردگی و بستن دیگ جهت تمیز کردن سطوح و صرف هزینه های سنگین تعمیرات می گردد. البته همه سوخت ها عامل خوردگی نیستند و نیز همه دیگ ها آسیب پذیر نیستند.

اثر سطوح مختلف سولفات پتاسیم بر عملکرد و اجزای عملکرد ...

اثر متقابل کود سولفات پتاسیم و تنش خشکی نیز بر تمام صفات معنی دار بود، و سطح مطلوب کود سولفات پتاسیم از گیاهان در مقابل خشکی محافظت می کند.

بررسی اثر سطوح مختلف کود دامی و سولفات پتاسیم بر عملکرد و ...

بررسی اثر سطوح مختلف کود دامی‌و سولفات پتاسیم بر عملکرد و اجزای عملکرد عدس (Lens culinaris ...

اثر سطوح مختلف سولفات پتاسیم بر عملکرد و اجزای عملکرد ...

اثر متقابل کود سولفات پتاسیم و تنش خشکی نیز بر تمام صفات معنی دار بود، و سطح مطلوب کود سولفات پتاسیم از گیاهان در مقابل خشکی محافظت می کند.

اثر سطوح مختلف کود دامی بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه

نتایج نشان داد که اثر مقادیر مختلف کود دامی بر عملکرد و اجزای عملکرد زیره سبز معنی دار (01/0≥p) بود. با افزایش مقدار کود دامی عملکرد و اجزای عملکرد زیره سبز بهبودیافت.

بررسی اثر سطوح مختلف کود دامی و سولفات پتاسیم بر عملکرد و ...

قیمت فایل فقط 16,900 تومان. بررسی اثر سطوح مختلف کود دامی و سولفات پتاسیم بر عملکرد و ...

بررسی اثر سطوح مختلف سولفات پتاسیم بر عملکرد و اجزای ...

بررسی اثر کاربرد مقادیر مختلف کود سولفات پتاسیم بر عملکرد بیولوژیک و اقتصادی گیاه جو; مقالات فوق بر اساس داده کاوی مقالات مطالعه شده توسط پژوهشگران محاسبه شده است.

تجزیه و تحلیل کود سولفات آمونیوم

... کود دامی بر ... بررسی اثر ... بررسی تأثیر روشهای مختلف خاکورزی و مصرف سولفات پتاسیم بر ...

بررسی استفاده از تکنولوژی بینایی ماشین در ثبت

دانلود پروژه شبیه سازی برج تقطیر به کمک نرم افزار

وکتور کورل 12 و eps فروزن

جزوه بهداشت روانی

دانلود مقاله عیسی مسیح

دانلود کتاب کد ارور کولر گازی

طرح لایه باز (PSD) کارت ویزیت محصولات بلدرچین شماره

روانشناسی اضطراب

ترور با رويكردي بر انديشه امام خميني

پکیج آموزش کامل تلگرام