دانلود رایگان


ارتباط بين ريسك سيتماتيك سهام عادي و نسبتهاي مالي - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان
ارتباط بين ريسك سيتماتيك سهام عادي و نسبتهاي ماليچكيده:
مقدمه
(ارتباط بين ريسك سيتماتيك سهام عادي و نسبتهاي مالي )
بيان مسئله تحقيق
اهميت و ضرورت تحقيق
پيشينه تحقيق
فرضيه تحقيق:
فرضيه اين تحقيق به شرح زير مي باشد:
متغیرهای تحقيق:
نرخ بازده: نرخي است كه با توجه به سود سهام و تغييرات قيمت سهام و نيز اثرات ناشي از افزايش سرمايه و سود سهمي محاسبه مي شود.
ريسك سيستماتيك (بتا): بخشي از ريسك را گويند كه نتوان با تنوع بخشيدن سهام آن را كاهش داد. معيار اندازه گيري ريسك سيستماتيك، بتا مي باشد كه نزديكي نوسان نرخ بازده يك نوع اوراق بهادار را در مقايسه با نرخهاي بازده كليه اوراق بهادار موجود در بازار اندازه گيري مي كند و از رابطه زير محاسبه مي گردد:
بتاي حسابداري: عبارت است از ضريب رگرسيون سودهاي حسابداري يك شركت با شاخص سودهاي بازار شاخص قيمت سهام (نرخ بازده بازار)
اطلاعات حسابداري: اطلاعات حسابداري كه در اين تحقيق مورد استفاده قرار گرفته اند شامل 10 نسبت مالي مي باشد كه عبارتند از: نسبت كل بدهي به حقوق صاحبان سهام، نسبت خالص سرمايه در گردش به كل دارايي ها، نسبت سود عملياتي به كل دارايي ها، نسبت بهاي تمام شده كالاي فروش رفته به كل دارايي ها، نسبت سود سهام نقدي به سود در دسترس براي سهامداران عادي، نسبت دارايي جاري به بدهي جاري، نسبت كل بدهي به كل دارايي ها، نسبت بدهي بلند مدت به حقوق صاحبان سهام، نسبت خالص سرمايه در گردش به فروش، نسبت بهاي تمام شده كالاي فروش رفته به موجودي كالا مي باشد.
روش تحقيق:
جامعه آماري:
گروه نمونه و روش نمونه گيري
روش گردآوری اطلاعات
cd شرکت اطلاعات رسانی بورس استفاده شده است.
روش تجزیه و تحلیل داه ها
1- تحلیل عاملی
2- تحليل رگرسيون چندگانه
i = βo+ β1x1i+ β2x2i+ … + βpxpi+ ei
i = مقدار پيش بيني شده متغير Y
o = مقدار ثابت يا عرض از مبدا نقطه تقاطع خط رگرسيون با محورY
i= ضريب رگرسيون يا شيب منحني
i = مقدار خطا
i و ترکيب خطي چندينx را بيان مي کند. براي آزمون فرضيه ها، اثر متغيرهاي مستقل بر متغير وابسته آزمون مي شود. مدل يک ضريب βi به متغير iام اختصاص مي دهد و اين فرض را آزمون مي کند که آيا هر يک ازβi صفر هستند يا خير. (هومن، 1380: 85)
2=SSR محاسبه مي شود. اگر مقدار متغير وابسته، برآورد آن تحت مدل رگرسيوني و متوسط مقادير متغير وابسته فرض شوند، آنگاه SSE مجموع مربعات خطا و SSR مجموع مربعات مدل رگرسيوني بر مبناي روابط زير محاسبه مي شوند و R2 را ضريب تبيين مدل مي گويند.
2=0) و 2) تمام تغييرات متغير وابسته توسط متغير مستقل بيان مي شود. (R2=1) هر چه قدر مطلق ضريب تعيين از صفر بزرگتر و به 1 نزديکتر باشد، نشانگر قوي بودن رابطه بين متغير مستقل و وابسته است و ميزان توجيه و سهم تاثير متغير مستقل بر وابسته را نشان مي دهد. در تحليل رگرسيون چند براي ازمون فرضيه ها از دو ازمون ضريب كلي و ضرايب جزئي استفاده مي شود كه در ادامه به آنها پرداخته شده است.
1- آزمون معني دار بودن ضرايب كلي (f)
2- آزمون معني دار بودن ضرايب جزئي رگرسيون(t)
قلمرو تحقيق:
هدف تحقيق و دلایل انتخاب موضوع:


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
نسبتهاي مالي


سهام عادي


ريسك سيتماتيك


ارتباط


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


مقاله درباره كاربرد ميكروارگانيزمها در تهيه

نگاهی به زندگی حضرت آدم

سيرة پيامبر(مديريت پيامبر براي پس از رحلت)

مقاله برنامه ریزی تولید در شرکت رافکو

مقاله درمورد اكوتكنولوژي

ويروس اچ. آی. وی. چيست

مهد كودك گلهاي زندگي 9ص

ماهیت فقهی و حقوقی اجاره به شرط تملیک

رابطه رگه های شخصیت بهبود یافتگان(گروه یاور) و

موزه ارمیتاژ (سن پترزبرگ روسیه)