دانلود رایگان


مقاله درمورد زندگینامه محمد حسین بهجت تبریزی - دانلود رایگاندانلود رایگان تعداد صفحه : 7زندگینامهمحمدحسینبهجتتبریزیمعروفبهشهریار محمدحسینبهجتتبریزیمعروفبهشهریاردرسال 128

دانلود رایگان
مقاله درمورد زندگینامه محمد حسین بهجت تبریزی معروف به شهریارفرمت فایل: ورد- Word
مرجع فایل - قابل ویرایش )
زندگینامهمحمدحسینبهجتتبریزیمعروفبهشهریار محمدحسینبهجتتبریزیمعروفبهشهریاردرسال 1285 هجریشمسیدرروستایزیبای خوشکناب آذربایجانمتولدشدهاست.اودرخانوادهایمتدین،کریمالطبعواهلفضلپابرعرصهوجودنهاد. پدرشحاجیمیرآقایخوشکنابیازوکلایمبرزوفاضلوعارفروزگارخودبودکهبهسببحسنکتابتشبهعنوانخوشنویسیتوانامشهورحدودخودگشتهبود. شهریارکهدورانکودکیخودرادرمیانروستائیانصمیمیوخونگرمخوشکنابدرکنارکوهافسونگر حیدربابا گذراندهبودهمچونتصویربرداریتواناخاطراتزندگانیلطیفخودرادرمیانمردممهربانوپاکطینتروستاودرحریمآنکوهسحرانگیزبهذهنسپرد. اونخستینشعرخویشرادرچهارسالگیبهزبانترکیآذربایجانیسرود . بیشکسرایشاینشعرکودکانه،گواهنبوغوقریحهشگفتانگیزاوبود. شهریارشرححالدورانکودکیخودرادراشعارآذربایجانیشبسیارزیبا،تاثیرگذاروروانبهتصویرکشیدهاست. طبعتوانایشهریارتوانستدرابتدایدههسیشمسیودردورانمیانسالیاثربدیعوعظیم حیدربابایهسلام رابهزبانمادریشبیافریند . اودراینمنظومهبیهمتادرخصوصدورانشیرینکودکیوبازیگوشیخوددرروستایخشکنابسرودهاستشهریاردورانکودکیخودرادرمیانروستائیانپاکدلآذربایجانیگذراند. اماهنگامیکهبهتبریزآمدمفتوناینشهرجذابوتاریخسازوادیبپرورشد. دورانتحصیلاتاولیهخودرادرمدارسمتحده،فیوضاتومتوسطهتبریزگذراندوباقرائتوکتابتالسنهترکی،فارسیوعربیآشناشد. شهریاربعدابهتهرانآمدودردارالفـنونتهـرانخواندهوتاکـلاسآخرمـدرسهیطبتحـصیلکردودرچـندمریضخانههـممدارجاکسترنیوانترنیراگـذراندولیدرسالآخربهعـللعـشقیوناراحـتیخیالوپـیشآمدهایدیگرازادامهتحـصیلمحرومشدوباوجودمجاهـدتهـاییکهبعـداًتوسطدوستانشبهمنظورتعـقـیبوتکـمیلاینیکسالتحصیلشد،شهـریاررغـبتینشانندادوناچارشدکهواردخـدمتدولتیبـشود؛چـنـدسالیدرادارهثـبتاسنادنیشابورومشهـدخـدمتکردودرسال 1315 بهبانککـشاورزیتهـرانداخلشد . شهـریاردرتـبـریزبایکیازبـستگـانشازدواجکرده،کهثـمرهاینوصلتدودخـتربهنامهایشهـرزادومریماست. ازدوستانشهـریارمرحومشهـیار،مرحوماستادصبا،استادنـیما،فـیروزکوهـی،تـفـضـلی،سایهوزاهدیرامیتـواناسمبـرد. ویابتدادراشعارشبهجتتخلصمیکرد. ولیبعدادوباربرایانتخابتخلصبادیوانحافظفالگرفتویکبارمصراع: کهچرخاینسکهیدولتبهنامشهریارانزد وباردیگر رومبهشهرخودوشهریارخودباشم آمدازاینروتخلصشعرخودرابهشهریارتبدیلکرد. اشعارنخستینشهریارعمدتابزبانفارسیسرودهشدهاست. شهریارخودمیگویدوقتیکهاشعارمرابرایمادرممیخواندمویبهطعنهمیگفت: "پسرمشعرهایخودترابهزبانمادریتهمبنویستامادرتنیزاشعارترامتوجهشود!" اینقبیلسفارشهاازجانبمادرگرامیشونیزاطرافیانهمزبانش،باعثشدتاشهریارطبعخودرادرزبانمادریشنیزبیازمایدویکیازبدیعترینمنظومههایمردمیجهانسرودهشود. سیریدرآثار شهـرتشهـریارتـقـریـباًبیسابقهاست،تمامکشورهایفارسیزبانوترکزبان،بلکههـرجاکهترجـمهیکقـطعـهاورفتهباشد،هـنراورامیسـتایـند. منظومه حیدرباباسلام درسال 1322 منتشرشدوازلحظهنشرمورداستقبالقرارگرفت. "حـیـدربابا" نـهتـنـهـاتاکورهدههایآذربایجان،بلکهبهترکـیهوقـفـقازهـمرفـتهودرترکـیهوجـمهـوریآذربایجانچـنـدینبارچاپشدهاست،بدوناستـثـناممکننیستترکزبانیمنظومهحـیـدربابارابشنودومنـقـلبنـشود. اینمنظومهازآثارجاویدانشهریارونخستینشعریاستکهویبهزبانمادریخودسرودهاست. شهریاردرسرودناینمنظومهازادبیاتملیآذربایجانالهامگرفتهاست. منظومهحیدرباباتجلیشوروخروشجوشیدهازعشقشهریاربهمردمآذربایجاناست،اینمنظومهازجملهبهترینآثارادبیدرزبانترکیآذریاست،ودراکثردانشگاههایجهانازجملهدانشگاهکلمبیادرایالاتمتحده آمریکاموردبحثرسالهدکتراقرارگرفتهاستوبرخیازموسیقیدانانهمانندهاژاکآهنگسازمعروفارمنستانآهنگجالبیبرآنساختهاست. اشعارولایی عمقتعلقاتدینیوتوجهاتمذهبیخانوادهونیزشخصاستادشهریاربهحدیاستکهعشقبهائمهاطهارعلیه السلامدربسیاریازاشعارشعیناهویداست. اودرنعتحضرترسولاکرمصلی الله علیه وآله وسلممیفرماید: ستونعرشخداقائمازقیاممحمد------- ببینکهسربکجامیکشدمقاممحمد بجزفرشتهعرشآسمانوحیالهی------- پرندهپرنتوانزدبهباممحمد بهکارنامهمنشورآسمانیقرآن-------- کهنقشمهرنبوتبودبناممحمد... شهریاردرشعریاعلیعلیه السلامدرموردحضرتامیرالمومنینعلیه السلاممیفرماید: مستمندمبستهزنجیروزندانیاعلی------- دستگیرایدستگیرمستمندانیاعلی بندیزندانروباهانمایشیرخدا--------- میجومزنجیرزندانرابهدندانیاعلی اشعارشهریاردرستایشاماماولشیعیانجهانسرآمدسلسلهمداحاناهلبیتعصمتوطهارتعلیه السلاماست. علیایهمایرحمتتوچهآیتیخدارا-------- کهبهماسوافکندیهمهسایههمارا دلاگرخداشناسیهمهدررخعلیبین------- بهعلیشناختممنبهخداقسمخدارا بروایگدایمسکیندرخانهعلیزن-------- کهنگینپادشاهیدهدازکرمگدارا ... شهریارجانسوزتریناشعارخودراتقدیمحضرتسیدالشهداءعلیه السلاموحماسهابدیاوکردهاست: شیعیاندیگرهواینینواداردحسین --------- رویدلباکاروانکربلاداردحسین ازحریمکعبهجدشبهاشکیشستدست ------مروهپشتسرنهاداماصفاداردحسین... . ویژگیسخن شهریارروحبسیارحساسیدارد. اوسنگصبورغمهاینوعانساناست.اشعارشهریارتجلیدردهایبشریاست. اوهمچنینمقولهعشقرادراشعارخویشنابترازهرشعریعرضهداشتهاست. درایامجوانیوتحصیلگرفتارعشقنافرجام،پرشرریمیگردد. عشقشهریاربهحدیستکهاودرآستانهفارغالتحصیلیازدانشکدهپزشکی،درسوبحثرارهامیکندودلدرگروعشقینافرجاممیگذاردعجباکهاینعشقمسیرزندگیشهریارراتغییردادوتاثیریتکاندهندهبرروحوجانشهریارنهادوجهانرواناوراازهمپاشید. آسمانچونجمعمشتاقانپریشانمیکند----------- درشگفتممنچراازهمنمیپاشدجهان اینعشقنافرجامبحدیدرروحورواناوماندگارشدکهحتیهنگامبازگشتمعشوق،عاشقبهوصلتننداد . آمدیجانمبقربانتولیحالاچرا ------------ بیوفاحالاکهمنافتادهامازپاچرا!؟ شهریارهمانگونهکهبهسرزمینمادریورسومپدرخودعشقمیورزداشعاربسیارنغزیدرخصوصمقاممادروپدربهزبانهایترکیوفارسیسرودهاست: گویندمنآنجنینکهمادر ------- ازخونجگربدوغذاداد تازندهامآوردبهدنیا ---------- جانکندوبهمرگخودرضاداد همبادمگرمخوددممرگ --------- صبرمبهمصیبتوعزاداد منهرچهبکوشمشبهاحسان ------ هرگزنتوانمشسزاداد جزفضلخداکهخواهداورا --------- باجنتجاودانجزاداد شهریاردرشعربسیارلطیف خانننه آنچنانازغمفراقمادربزرگعزیزشمینالدکهگوییمادربزرگشنهبلکهمادرشراازدستدادهاست! عـلاقـهبهآبوخـاکوطنراشهـریاردرغـزلعیدخونوقصایدمهـمانشهـریور،آذربایـجان،شـیونشهـریوروبالاخرهمثـنویتخـتجـمشـیدبهزبانشعـربـیانکردهاست. شهریارشاعرسهزبانهاست. اوبههمهزبانهاوملتهااحترامیکاملدارد. دراشعاراوبرخلافبرخیازشعرایقومگرانهتنهاهیچتوهینیبهمللغیرنمیشودبلکهاودرجایجایاشعارشمیکوشدتاباهرنحوممکنسببانسزبانهایمختلفرافراهمکند. اشعاراوبهسهزبانترکیآذربایجانی،فارسیوعربیاست . سبکشناسیآثار اصولاْشرححالوخاطراتزندگیشهریاردرخلالاشعارشخواندهمیشودوهرنوعتفسیروتعبیریکهدرآناشعاربشود،بهافسانهزندگیاونزدیکاست. عشقهایعارفانهشهریاررامیتواندرخلالغزلهایانتظار؛جمعوتفریق؛وحشیشکار؛یوسفگمگشته؛مسافرهمدان؛حراجعشق؛سازصباء؛ونایشبانواشکمریم: دومرغبهشتی....... وخیلیآثاردیگرمشاهدهکرد. محرومیتوناکامیهایشهریاردرغزلهایگوهرفروش: ناکامیها؛جرسکاروان: نالهروح؛مثنویشعر؛حکمت؛زفافشاعروسرنوشتعشقبیانشدهاست. خیلیازخاطراتتلخوشیریناودرهذیاندل: حیدربابا: مومیایوافسانهشببهنظرمیرسد. درسراسراشعارویروحیحساسوشاعرانهموجمیزند, کهبربالتخیلیپویندهوآفرینندهدرپروازاست.وشعراودرهرزمینهکهباشدازاینخصیصهبهرهمندستوبهتجددونوآوریگرایشیمحسوسدارد.شعرهاییکهبراینیماوبهیاداوسرودهودگرگونیهاییکهدربرخیازاشعارخوددرقالبوطرزتعبیروزبانشعربهخرجداده, حتیتفاوتصورخیالوبرداشتهادرقالسنتیوبسیاریجلوههایدیگرحاکیازطبعآزماییهادراینزمینهوتجربههایمتعدداوست .قسمتعمدهایازدیوانشهریارغزلاست.سادگیوعمومیبودنزبانوتعبیریکیازموجباترواجوشهرتشعرشهریاراست. شهریارباروحتاثیرپذیروقریحهیسرشارشاعرانهکهداردعواطفوتخیلاتواندیشههایخودرابهزبانمردمبهشعربازگوکردهاست. ازاینروشعراوبرایهمگانمفهومومأنوسونیزموثرست. شهریاردرزمینههایگوناگونبهشیوههایمتنوعشعرگفتهاستشعرهاییکهدرموضوعاتوطنیواجتماعیوتاریخیومذهبیووقایععصریسروده,
قسمتی از محتوی متن پروژه میباشد که به صورت نمونه ، بعد از پرداخت آنلاین در فروشگاه فایل آنی فایل را دانلود نمایید .
پرداخت آنلاین و دانلود در قسمت پاییندریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید

مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پاورپوینت الزامات عمومی ساختمان مبحث چهارم 104

فناوری اطلاعات

تکنولوژی پیشرفته در صنعت خودرو

چرايي تهاجم غرب به حجاب

تحقیق درمورد جمهوری آذربایجان و دین

مقاله درباره آناتومی گوش

60 طراحی بتن های با عملکرد برتر و مقاومت خیلی زیاد

اقتصاد آمريکا چگونه کار ميکند

مقیاس احساس گناه موشر

دانلود گزارش تخصصی دبیر عربی بررسی علل بی