دانلود رایگان


مقاله درمورد زندگینامه محمد حسین بهجت تبریزی - دانلود رایگاندانلود رایگان تعداد صفحه : 7زندگینامهمحمدحسینبهجتتبریزیمعروفبهشهریار محمدحسینبهجتتبریزیمعروفبهشهریاردرسال 128

دانلود رایگان
مقاله درمورد زندگینامه محمد حسین بهجت تبریزی معروف به شهریارفرمت فایل: ورد- Word
مرجع فایل - قابل ویرایش )
زندگینامهمحمدحسینبهجتتبریزیمعروفبهشهریار محمدحسینبهجتتبریزیمعروفبهشهریاردرسال 1285 هجریشمسیدرروستایزیبای خوشکناب آذربایجانمتولدشدهاست.اودرخانوادهایمتدین،کریمالطبعواهلفضلپابرعرصهوجودنهاد. پدرشحاجیمیرآقایخوشکنابیازوکلایمبرزوفاضلوعارفروزگارخودبودکهبهسببحسنکتابتشبهعنوانخوشنویسیتوانامشهورحدودخودگشتهبود. شهریارکهدورانکودکیخودرادرمیانروستائیانصمیمیوخونگرمخوشکنابدرکنارکوهافسونگر حیدربابا گذراندهبودهمچونتصویربرداریتواناخاطراتزندگانیلطیفخودرادرمیانمردممهربانوپاکطینتروستاودرحریمآنکوهسحرانگیزبهذهنسپرد. اونخستینشعرخویشرادرچهارسالگیبهزبانترکیآذربایجانیسرود . بیشکسرایشاینشعرکودکانه،گواهنبوغوقریحهشگفتانگیزاوبود. شهریارشرححالدورانکودکیخودرادراشعارآذربایجانیشبسیارزیبا،تاثیرگذاروروانبهتصویرکشیدهاست. طبعتوانایشهریارتوانستدرابتدایدههسیشمسیودردورانمیانسالیاثربدیعوعظیم حیدربابایهسلام رابهزبانمادریشبیافریند . اودراینمنظومهبیهمتادرخصوصدورانشیرینکودکیوبازیگوشیخوددرروستایخشکنابسرودهاستشهریاردورانکودکیخودرادرمیانروستائیانپاکدلآذربایجانیگذراند. اماهنگامیکهبهتبریزآمدمفتوناینشهرجذابوتاریخسازوادیبپرورشد. دورانتحصیلاتاولیهخودرادرمدارسمتحده،فیوضاتومتوسطهتبریزگذراندوباقرائتوکتابتالسنهترکی،فارسیوعربیآشناشد. شهریاربعدابهتهرانآمدودردارالفـنونتهـرانخواندهوتاکـلاسآخرمـدرسهیطبتحـصیلکردودرچـندمریضخانههـممدارجاکسترنیوانترنیراگـذراندولیدرسالآخربهعـللعـشقیوناراحـتیخیالوپـیشآمدهایدیگرازادامهتحـصیلمحرومشدوباوجودمجاهـدتهـاییکهبعـداًتوسطدوستانشبهمنظورتعـقـیبوتکـمیلاینیکسالتحصیلشد،شهـریاررغـبتینشانندادوناچارشدکهواردخـدمتدولتیبـشود؛چـنـدسالیدرادارهثـبتاسنادنیشابورومشهـدخـدمتکردودرسال 1315 بهبانککـشاورزیتهـرانداخلشد . شهـریاردرتـبـریزبایکیازبـستگـانشازدواجکرده،کهثـمرهاینوصلتدودخـتربهنامهایشهـرزادومریماست. ازدوستانشهـریارمرحومشهـیار،مرحوماستادصبا،استادنـیما،فـیروزکوهـی،تـفـضـلی،سایهوزاهدیرامیتـواناسمبـرد. ویابتدادراشعارشبهجتتخلصمیکرد. ولیبعدادوباربرایانتخابتخلصبادیوانحافظفالگرفتویکبارمصراع: کهچرخاینسکهیدولتبهنامشهریارانزد وباردیگر رومبهشهرخودوشهریارخودباشم آمدازاینروتخلصشعرخودرابهشهریارتبدیلکرد. اشعارنخستینشهریارعمدتابزبانفارسیسرودهشدهاست. شهریارخودمیگویدوقتیکهاشعارمرابرایمادرممیخواندمویبهطعنهمیگفت: "پسرمشعرهایخودترابهزبانمادریتهمبنویستامادرتنیزاشعارترامتوجهشود!" اینقبیلسفارشهاازجانبمادرگرامیشونیزاطرافیانهمزبانش،باعثشدتاشهریارطبعخودرادرزبانمادریشنیزبیازمایدویکیازبدیعترینمنظومههایمردمیجهانسرودهشود. سیریدرآثار شهـرتشهـریارتـقـریـباًبیسابقهاست،تمامکشورهایفارسیزبانوترکزبان،بلکههـرجاکهترجـمهیکقـطعـهاورفتهباشد،هـنراورامیسـتایـند. منظومه حیدرباباسلام درسال 1322 منتشرشدوازلحظهنشرمورداستقبالقرارگرفت. "حـیـدربابا" نـهتـنـهـاتاکورهدههایآذربایجان،بلکهبهترکـیهوقـفـقازهـمرفـتهودرترکـیهوجـمهـوریآذربایجانچـنـدینبارچاپشدهاست،بدوناستـثـناممکننیستترکزبانیمنظومهحـیـدربابارابشنودومنـقـلبنـشود. اینمنظومهازآثارجاویدانشهریارونخستینشعریاستکهویبهزبانمادریخودسرودهاست. شهریاردرسرودناینمنظومهازادبیاتملیآذربایجانالهامگرفتهاست. منظومهحیدرباباتجلیشوروخروشجوشیدهازعشقشهریاربهمردمآذربایجاناست،اینمنظومهازجملهبهترینآثارادبیدرزبانترکیآذریاست،ودراکثردانشگاههایجهانازجملهدانشگاهکلمبیادرایالاتمتحده آمریکاموردبحثرسالهدکتراقرارگرفتهاستوبرخیازموسیقیدانانهمانندهاژاکآهنگسازمعروفارمنستانآهنگجالبیبرآنساختهاست. اشعارولایی عمقتعلقاتدینیوتوجهاتمذهبیخانوادهونیزشخصاستادشهریاربهحدیاستکهعشقبهائمهاطهارعلیه السلامدربسیاریازاشعارشعیناهویداست. اودرنعتحضرترسولاکرمصلی الله علیه وآله وسلممیفرماید: ستونعرشخداقائمازقیاممحمد------- ببینکهسربکجامیکشدمقاممحمد بجزفرشتهعرشآسمانوحیالهی------- پرندهپرنتوانزدبهباممحمد بهکارنامهمنشورآسمانیقرآن-------- کهنقشمهرنبوتبودبناممحمد... شهریاردرشعریاعلیعلیه السلامدرموردحضرتامیرالمومنینعلیه السلاممیفرماید: مستمندمبستهزنجیروزندانیاعلی------- دستگیرایدستگیرمستمندانیاعلی بندیزندانروباهانمایشیرخدا--------- میجومزنجیرزندانرابهدندانیاعلی اشعارشهریاردرستایشاماماولشیعیانجهانسرآمدسلسلهمداحاناهلبیتعصمتوطهارتعلیه السلاماست. علیایهمایرحمتتوچهآیتیخدارا-------- کهبهماسوافکندیهمهسایههمارا دلاگرخداشناسیهمهدررخعلیبین------- بهعلیشناختممنبهخداقسمخدارا بروایگدایمسکیندرخانهعلیزن-------- کهنگینپادشاهیدهدازکرمگدارا ... شهریارجانسوزتریناشعارخودراتقدیمحضرتسیدالشهداءعلیه السلاموحماسهابدیاوکردهاست: شیعیاندیگرهواینینواداردحسین --------- رویدلباکاروانکربلاداردحسین ازحریمکعبهجدشبهاشکیشستدست ------مروهپشتسرنهاداماصفاداردحسین... . ویژگیسخن شهریارروحبسیارحساسیدارد. اوسنگصبورغمهاینوعانساناست.اشعارشهریارتجلیدردهایبشریاست. اوهمچنینمقولهعشقرادراشعارخویشنابترازهرشعریعرضهداشتهاست. درایامجوانیوتحصیلگرفتارعشقنافرجام،پرشرریمیگردد. عشقشهریاربهحدیستکهاودرآستانهفارغالتحصیلیازدانشکدهپزشکی،درسوبحثرارهامیکندودلدرگروعشقینافرجاممیگذاردعجباکهاینعشقمسیرزندگیشهریارراتغییردادوتاثیریتکاندهندهبرروحوجانشهریارنهادوجهانرواناوراازهمپاشید. آسمانچونجمعمشتاقانپریشانمیکند----------- درشگفتممنچراازهمنمیپاشدجهان اینعشقنافرجامبحدیدرروحورواناوماندگارشدکهحتیهنگامبازگشتمعشوق،عاشقبهوصلتننداد . آمدیجانمبقربانتولیحالاچرا ------------ بیوفاحالاکهمنافتادهامازپاچرا!؟ شهریارهمانگونهکهبهسرزمینمادریورسومپدرخودعشقمیورزداشعاربسیارنغزیدرخصوصمقاممادروپدربهزبانهایترکیوفارسیسرودهاست: گویندمنآنجنینکهمادر ------- ازخونجگربدوغذاداد تازندهامآوردبهدنیا ---------- جانکندوبهمرگخودرضاداد همبادمگرمخوددممرگ --------- صبرمبهمصیبتوعزاداد منهرچهبکوشمشبهاحسان ------ هرگزنتوانمشسزاداد جزفضلخداکهخواهداورا --------- باجنتجاودانجزاداد شهریاردرشعربسیارلطیف خانننه آنچنانازغمفراقمادربزرگعزیزشمینالدکهگوییمادربزرگشنهبلکهمادرشراازدستدادهاست! عـلاقـهبهآبوخـاکوطنراشهـریاردرغـزلعیدخونوقصایدمهـمانشهـریور،آذربایـجان،شـیونشهـریوروبالاخرهمثـنویتخـتجـمشـیدبهزبانشعـربـیانکردهاست. شهریارشاعرسهزبانهاست. اوبههمهزبانهاوملتهااحترامیکاملدارد. دراشعاراوبرخلافبرخیازشعرایقومگرانهتنهاهیچتوهینیبهمللغیرنمیشودبلکهاودرجایجایاشعارشمیکوشدتاباهرنحوممکنسببانسزبانهایمختلفرافراهمکند. اشعاراوبهسهزبانترکیآذربایجانی،فارسیوعربیاست . سبکشناسیآثار اصولاْشرححالوخاطراتزندگیشهریاردرخلالاشعارشخواندهمیشودوهرنوعتفسیروتعبیریکهدرآناشعاربشود،بهافسانهزندگیاونزدیکاست. عشقهایعارفانهشهریاررامیتواندرخلالغزلهایانتظار؛جمعوتفریق؛وحشیشکار؛یوسفگمگشته؛مسافرهمدان؛حراجعشق؛سازصباء؛ونایشبانواشکمریم: دومرغبهشتی....... وخیلیآثاردیگرمشاهدهکرد. محرومیتوناکامیهایشهریاردرغزلهایگوهرفروش: ناکامیها؛جرسکاروان: نالهروح؛مثنویشعر؛حکمت؛زفافشاعروسرنوشتعشقبیانشدهاست. خیلیازخاطراتتلخوشیریناودرهذیاندل: حیدربابا: مومیایوافسانهشببهنظرمیرسد. درسراسراشعارویروحیحساسوشاعرانهموجمیزند, کهبربالتخیلیپویندهوآفرینندهدرپروازاست.وشعراودرهرزمینهکهباشدازاینخصیصهبهرهمندستوبهتجددونوآوریگرایشیمحسوسدارد.شعرهاییکهبراینیماوبهیاداوسرودهودگرگونیهاییکهدربرخیازاشعارخوددرقالبوطرزتعبیروزبانشعربهخرجداده, حتیتفاوتصورخیالوبرداشتهادرقالسنتیوبسیاریجلوههایدیگرحاکیازطبعآزماییهادراینزمینهوتجربههایمتعدداوست .قسمتعمدهایازدیوانشهریارغزلاست.سادگیوعمومیبودنزبانوتعبیریکیازموجباترواجوشهرتشعرشهریاراست. شهریارباروحتاثیرپذیروقریحهیسرشارشاعرانهکهداردعواطفوتخیلاتواندیشههایخودرابهزبانمردمبهشعربازگوکردهاست. ازاینروشعراوبرایهمگانمفهومومأنوسونیزموثرست. شهریاردرزمینههایگوناگونبهشیوههایمتنوعشعرگفتهاستشعرهاییکهدرموضوعاتوطنیواجتماعیوتاریخیومذهبیووقایععصریسروده,
قسمتی از محتوی متن پروژه میباشد که به صورت نمونه ، بعد از پرداخت آنلاین در فروشگاه فایل آنی فایل را دانلود نمایید .
پرداخت آنلاین و دانلود در قسمت پاییندریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید

مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود کتاب حسابداري پيشرفته 2 رشته حسابداري

تحقیق درباره دارت

دانلود کتاب آموزش برنامه نویسی سی شارپ با قیمت

مقاله درباره هنر محيطي

خط توليد .ايران خودرو 75 ص

حکومت استبدادی و مشروطه

رشته پزشکی

تحلیل بخش جراحي

حقیقت و زیبایی

دانلود نمونه سوالات حقوق جزا و جرم شناسی