دانلود رایگان


ارث زن در فقه مذاهب اسلامی - دانلود رایگاندانلود رایگان پایان نامه ارث زن در فقه مذاهب اسلامی

دانلود رایگان
ارث زن در فقه مذاهب اسلامیارث زن در فقه مذاهب اسلامی
توضیح عنوان
زن در زبان فارسی هم به معنی جنس مؤنث انسان (یعنی انسان ماده، در مقابل مرد ) و هم به معنی جفت مرد ـ معادل زوجه در زبان عربی ـ به کار می رود.
ولی همچنانکه مرد تنها با عنوان زوج نیست که ارث دریافت می کند بلکه با عناوین متعددی دانند پدر، جد، برادر و... نیز متعلق موضوع ارث قرار می گیرد؛ ارث بردن زن نیز محدود به عنوان زوجه نمی گردد و با عناوین دیگری همچون مادر، خواهر و... هم ارث می برد. تفاوت مذاهب در میراث زن با عناوین غیر از زوجه به مراتب بیشتر از تفاوت آراء آنان در مورد ارث زوجه می باشد.
اگر چه عنوان این نوشتار ممکن است در ابتدا ذهن را متوجه ارث زوجه نماید ولی آنچه از این عنوان اراده شده همان معنی اول آن ـ یعنی جنس مؤنث انسان ـ می باشد تا بتواند همه عنوان هایی را که زن با آن عناوین ارث می برد را در بر بگیرد.
خاستگاه انتخاب موضوع
در برخی مطالعات متوجه تفاوت عمده طبقات ارث در مذاهب اسلامی شدم به گونه ای که این تفاوت ها را برخاسته از تفاوت نگاه آنان به زن در برخی عناوین (مانند ولد در ارث فرزندان) یافتم. این امر مرا وادار به تحقیقات بیشتر در این زمینه نمود و بر آن شدم تا با مقایسه بین مذاهب گزارشی از تفاوت های اساسی آنها در ارث زن را جمع آوری و ارائه نمایم تا بدین وسیله، تفاوت آراء و همچنین خاستگاه این اختلاف ها بهتر روشن شود. در نهایت پایان نامه ای با این عنوان مطرح و مورد تصویب قرار گرفت.
سوال اساسی
با توجه به این که چنین اختلاف وسیع و گسترده مربوط به جنسیت خود وارثان نمی باشد و شامل تمام نوه های دختری می شود، نگاه اصلی به جنسیت شخص رابط و واسطه در انتقال میراث به وارثان متمرکز می شود.
سؤال اساسی این گونه مطرح می شود که زن به عنوان جنس مؤنث ـ که با عناوین متعدد وارث قرار می گیرد ـ، در مذاهب اسلامی به چه شیوه ای ارث می برد؟
به دنبال آن سؤالات فرعی و جانبی دیگری نیز می تواند مورد توجه قرار بگیرد:
ـ زن چه تأثیری در تفاوت های ارثی دیگران به جا می گذارد؟
ـ تفاوت میراث زن و مرد چگونه است؟ آیا باید همیشه ارث مرد بیشتر از ارث زن باشد؟
ـ آیا ارث زن در تمامی عناوین وراثتی مربوط به خود اختلاف برانگیز می باشد؟
هدف
این نوشتار به دنبال آن است تا با بررسی آراء مذاهب اسلامی و مقایسه آنان با همدیگر فقط گزارشی از تفاوت های ارث زن با عناوین مختلف آن را در مذاهب ارائه دهد.
ولی در سایه آن می توان به اهدافی دیگر دست یافت که به نوبت خود کمتر از اهداف اولی آن نمی باشد.
1. ریشه یابی و خاستگاه اختلاف مذاهب در ارث زن در بسیاری از مسائل به نوع نگاه آنان به فرزند و زن (جنس مؤنث) بر می گردد. این امر در بسیاری از موارد در قالب مثال های ارائه شده واضح می گردد.
2. در پر تو این مسائل روشن می شود آنچه بیش از همه در مسائل اقتصادی برای دفاع از حقوق زنان مطرح می گردد بیشتر به یک جنبه آن توجه شده است و دفاع های صورت گرفته آنان نیز ناقص می باشد.
3. می توان چنین بدست آورد که دفاع نهایی و کامل از زن و حقوق آن در سایه توجه تام به همه عناوین و جوانب دیگر مربوط به زن میسر می گردد نه توجه به زوجه یا دختر بودن.
پیشینه:
در مسأله ارث، زن با عناوین متعددی مورد بحث واقع می شود و در هر عنوان نیز سهم ویژه ای را به خود اختصاص می دهد. برخی از این عناوین مثل مادر ، زوجه ، دختر و خواهر هر چند در مقدار ارث او اختلاف وجود دارد اما در همه مذاهب به عنوان وارث مسلم و یقینی از آن یاد می شود ولی برخی از این عناوین مثل عمه ، خاله و یا نوه های دختری ، مورد اتفاق همة مذاهب نمی باشد.
در تحقیقات مختلف حوزوی و دانشگاهی ای که جداگانه در این زمینه نگاشته شده نیز همة عناوین مربوط به زن را مورد بحث قرار نداده اند؛ بلکه بسیاری از آنها یک مسأله مهم و اختلافی از یک عنوان خاص [مثل ارث زوجه از عقار] را مورد بحث قرار داده اند. نگاهی به لیست کتابها و پایان نامه ها گویای این مطلب می باشد که به برخی از آن ها اشاره می گردد:
بررسي ميراث زوجه در حقوق اسلام و ايران، دکتر حسين مهرپور؛
بررسي ارث زوجه از عقار در فقه اماميه و حقوق مدني، رمضاني نژاد، محمدرضا، دانشگاه امام صادق (ع)؛
بررسي ارث زن در فقه اماميه و حقوق موضوعه؛ منظري مجيد، سكينه، دانشگاه پيام نور، قم؛
بررسي تطبيقي ميراث زوجه از اموال غيرمنقول در حقوق ايران، مصر و سوريه؛ كوچك پور، محمد، دانشگاه شيراز ؛
بررسي فقهي و حقوقي ميراث زوجه؛ عليرضا بهشتي، دانشگاه تربيت معلم؛
إبانة المختار في إرث الزوجة من ثمن العقار بعد الأخذ بالخيار؛ شيخ الشريعة اصفهانى (فتح الله بن محمد جواد نمازى )؛
نخبة الأفكار في حرمان الزوجة من الأراضي و العقار؛ نجفى بروجردى، محمد تقى؛
نخبة الانظار في حرمان الزوجة من الأراضي و العقار، فاضل، محمد جواد؛
ميراث الزوجة، گلپايگانى، لطف الله صافى؛
ارث زن از دارایی شوهر؛ زین العابدین زاخری؛
تحقیق در ارث زن از دارایی شوهر؛ آية الله قاضی طباطبایی؛
حقوق زن در اسلام و اروپا؛ حسن صدر؛
نظام حقوق زن در اسلام؛ استاد شهید مرتضی مطهری؛
ارث الزوجه من الرباع والاراضی؛ سید محسن خرّازی.
همان گونه که از عناوین این دسته از کتاب ها برمی آید، تمامی آن ها از ارث زن با عنوان زوجه بحث می کند. عناوین دیگری هم که در باره ارث نوشته شده است عناوین عام می باشد که اختصاص به عناوین مربوط به زن نمی باشد مانند:
بررسي فقهي آيات ارث از ديدگاه اماميه و اهل سنت؛ علي محمدي، دانشگاه قم؛
تحقيق و بررسي در مسائل ارث از ديدگاه مذاهب پنجگانه (جعفري، حنفي، حنبلي، شافعي، مالكي)؛ حسن علوي، دانشگاه آزاد اسلامي؛
رسالة فی المیراث؛ شهید ثانی؛
صیانة الابانة؛ شيخ الشريعة اصفهانى (فتح الله بن محمد جواد نمازى ).
بنا بر این آنچه درباره زن با عنوانی عام که سایر عناوین مربوط به زن را نیز شامل شود کمتر به چشم می خورد. تنها در برخی مقالات اشاره هایی به تفاوت سهم ارث زن با تفاوت عناوین صادق بر او شده است. بحث جامع تر در این باره را در کتاب شرح السراجیه می توان مشاهده کرد که تحت عنوان فصول النساء مورد بررسی قرار می دهد. البته آن هم چون بر مبنای یک مذهب فقهی [حنفی] می باشد، عناوین خارج از مذهب خود را مطرح نکرده ولی هفت عنوان مهم و مطرح را مورد بحث خود قرار داده است که عبارتند از: زوجه و زوجات، بنات الصلب، بنات الابن، اخوات ابوینی، اخوات ابی، احوال الام، جده و جدات. در آثار معاصرین نیز پایان نامه ای با عنوان احکام میراث المرأه فی الفقه الاسلامی سال 1419 در دانشگاه النجاح الوطنیه نابلس و با انگیزه دفاع از اسلام درباره حقوق زن دفاع شده است که در فصل سوم آن به تفصیل حالت هایی که زن ارث می برد را بازگو می کند. این کتاب هم چون با مبانی اهل سنت نگاشته شده است عناوین مادر، جده صحیحه، دختر، دختر پسر، خواهر و زوجه را ذکر می کند که در ارث بردن آنها اجماع وجود دارد. وی سپس از ارث ذوی الارحام بحث می کند که اختصاص به ارث زن ندارد و مشترک بین زن و مرد می شود بلکه عمدتاً مربوط به مردها می باشد.
همان گونه که مشاهده شود عناوینی از قبیل نوه های دختری، عمه ها و خاله ها و عناوین دیگر را متذکر نمی شوند. مجموع عناوین مطرح شده برای زن در بحث ارث عبارتند از:
1- مادر 2- دختر 3- نوه 4- جده 5- خواهر 6- خواهرزاده 7- برادرزاده 8- عمه 9- دختر عمه 10- خاله 11- دخترخاله 12- دختر عمو 13- دختر دایی 14- زوجه 15- مولاة 16- فرزندان مولی 17- کنیز (أمة) 18- ضامن جریرة 19- موصی له جمیع مال
* البته گروههای عمه، خاله، دائی و عموهای پدر و مادری گروههای جداگانه ای در نظر گرفته نشده اند و گرنه عناوین بیشتر از این می شود. برخی از عناوین (مثل ضامن جریرة، فرزندان مولی، موصی له جمیع مال) نیز بین زن و مرد مشترک است.
* برخی عناوین نیز خود زیر مجموعه عناوین دیگر قرار می گیرند. مثلاً نوه ها را می توان ذیل عنوان فرزند قرار داد اما به خاطر تفاوت های مطرح در عنوان و تفاوت در ارث بردن، جداگانه ذکر می گردد.
* برخی عناوین خودشان زیر مجموعه های متعددی دارند مثل خواهران متفرقه (ابوینی، ابی، مادری). قالب بندی نهایی، به این صورت مورد بحث واقع خواهند شد.
مادر؛
دختر و نوه ها؛
جده ها؛
خواهر و اولاد الاخوه (برادرزاده ها و خواهر زاده ها)؛
عمومه وخؤوله (عمو، عمه، دایی، خاله و فرزندان آنها)؛
همسر (زوجه).
هر یک از این عناوین و گروه ها بر اساس نحوه تعلق ارث به آنها حالت ها و زیر مجموعه های گوناگونی دارند. گاه فقط تنها وارث واقع می شوند؛ گاهی با افرادی دیگر که میزان ارث آنها را تغییر می دهند، همراه می شوند؛ گاهی نیز نوع رابطه آنها با میت باعث تغییر مقدار ارث آنان می شود. مثلاً خواهران ممکن است خواهران ابوینی، خواهران پدری یا خواهران مادری یا مجموعه ای از آنها باشند. همچنین ممکن است تنها وارث باشند یا اینکه وارثانی دیگر نیز با آنان همراه شوند.
شیوه پژوهش:
این نوشتار، مجموعه ای توصیفی، استنادی و مقارنه ای در بررسی ارث زن می باشد و سعی شده است یکی از مهمترین منابع فقهی هر یک از مذاهب، محور اصلی قرار داده شود. این منابع عبارتند از:
در فقه امامیه: شرایع الاسلام فی مسائل الحلال والحرام ؛ محقق حلی جعفر بن حسن الهذلی [ت 676 هـ.]. این کتاب به خاطر کثرت فروع، مورد توجهی ویژه قرار گرفته، حاشیه ها و شرح های فراوان بر آن نوشته شده و محور اصلی بحث های فقهی بسیاری از مراجع قرار داشته و دارد؛ به چند زبان ترجمه شده و نزدیک 90 شرح بر آن نوشته شده است. جواهرالکلام نیز شرح همین کتاب می باشد.
در فقه حنفی: المبسوط ؛ سرخسی [محمد بن احمد سرخسی] که یکی از بزرگترین کتاب های مورد اعتماد مذهب حنفی می باشد. مجموعه کتاب های محمد بن حسن شیبانی (ظاهر الروایه) را که گفته شده و هو العمدة فی نقل نص المذهب را حاکم شهید (محمد بن محمد مروزی(334هـ.)) در کتابی به نام کافی جمع کرده و شمس الائمه سرخسی المبسوط را در شرح کتاب کافی نوشته و در بردارنده تمام مسائلی است که ابوحنیفه، محمد، ابویوسف، زفر، حسن بصری و اعلام مذهب حنفی بیان داشته اند.
در فقه مالکی: المدونه الکبری و الموطأ . گفته اند مالک 40 سال از عمر خود را صرف تدوین الموطا نموده که فقه و حدیث در آن جمع است . عبدالرحمن بن قاسم ـ که از مهم ترین شاگردان مالک می باشد ـ از مصر به مدینه آمده و پس از 20 سال مصاحبت با مالک، کتاب المدونه را که اساس مذهب می باشد از مالک نقل نموده است .
در فقه شافعی: المجموع ؛ للنووی(ت: 676 هـ.) شرح المهذب شیرازی. کتابی 20 جلدی است که شرح کتاب المهذب ـ ابراهیم بن علی شیرازی ـ می باشد. قسمت عمده این کتاب تقریبا (1 )/4 آن (نه جلد) توسط نووی و بقیه آن توسط افراد دیگر ـ تقی الدین سبکی، محمد نجیب المطیعی، محمد حسین العقبی ـ تکمیل شده است.
در فقه حنبلی: المغنی ابن قدامه. موفق الدین عبدالله بن محمد بن احمد (متوفای 620 هـ) به تناسب احوال متعلمین ـ از مبتدی تا مراتب عالیه ـ، چهار کتاب برای دوران های مختلف تحصیلی آنان تألیف نموده است. وی المغنی را برای آخرین مرتبه دانش آموختگان این مذهب نگاشته و در آن به بیان آراء و ادله مذاهب دیگر هم پرداخته است. بدین ترتیب المغنی هم کتابی جامع در مذهب حنبلی و هم مرجعی بزرگ در فقه مقارن و دیگر مذاهب (اهل سنت)می باشد.
مذاهب دیگر نیز با این منابع مورد توجه قرار گرفته اند:
در مذهب ظاهریه: المحلی ؛ ابن حزم. این کتاب 11جلد در موضوع فقه می باشد و تالیف ابن حَزْم الاندلسي(ابو محمد، علي بن أحمد بن سعيد (384- 456 ه)) است که مروج و احیاگر مذهب ظاهری بوده است.
در زیدیه: مسندزید و الاحکام فی الحلال و الحرام . مسند زید مجموعه فقهی و حدیثی زیدبن علی می باشد که به نامهای مسند زیدبن علی و المجموع الحدیثی و الفقهی به چاپ رسیده است. این کتاب مورد قبول زیدیان بوده، آن را از زید دانسته و بر آن شروح متعددی نوشته اند. الاحکام ، نیز تألیف یحیی بن الحسین(245-298 هـ. ) ملقب به الهادی الی الحق است که از رهبران و پایه گذاران فقه هادوی و حکومت زیدیه در یمن می باشد.
در اسماعیلیه: کتاب دعائم الاسلام ، تالیف ابو حنيفه نعمان بن محمد. اين كتاب از مهم ترين و قديمى ترين منابع فقهى و عقيدتى فرقه اسماعيليه به شمار مى آيد. حكام فاطمى آن را معتبرترين كتاب قانونى خود معرفى نموده و بر تمام سرزمين هاى تحت نفوذ خود عمل به آن را لازم شمرده بودند.
در ابتدا تصمیم بر این بود که نظریات این مذهب نیز مطرح و بیان گردد ولی به خاطر گستردگی مطالب از آوردن آن صرف نظر شد.
برخی کتاب های ذکر شده مانند المجموع، والمغنی خودشان نیز مباحث فقهی را مقارنه ای مطرح کرده اند اما عمدتاً به همان مذاهب مشهور اهل سنت توجه داشته اند.
پیچیدگی های بحث
مباحث ارث به طور کلی در کتاب های فقهی به صورت گسترده مورد بحث قرار گرفته است. در این میان گویا تفاوت زن و مرد در ارث را فقط در زوج و زوجه دیده اند و این باعث گردیده کتاب های مستقلی که در میراث زن نگاشته می شود بیشتر به بحث ارث زوجه پرداخته شود. در صورتی که در مقایسه مذاهب با یکدیگر، تفاوت زن و مرد در سایر عناوین نه تنها کمتر از تفاوت زوج و زوجه نیست بلکه در مواردی بیشتر و شدیدتر هم می باشد. به هر حال در بررسی ارث زن با عنوان کلی و عام آن، نسبت به ارث زوجه، تفاوت ها و پیچیدگی هایی داشت که به برخی از آن ها اشاره می شود:
زوجه دارای فرض مورد اتفاق همه مذاهب می باشد و در دریافت بیش از فرض هم تقریبا اتفاق اسلامی بر عدم دریافت بیش تر از فرض نسبت به زوجه وجود دارد. ولی در عناوین دیگر؛
برخی عناوین (مانند دختر و خواهر) دارای فرض اند؛
برخی عناوین (مانند جده، دختر پسر(بنت الابن)) فرض آنها محل اختلاف می باشد؛
برخی عناوین (مانند عمه ها و اولاد اخوه) دارای فرض نمی باشند؛
و این خود باعث اختلاف آراء می گردد. در صورت های دارای فرض نیز مذاهب اسلامی در دریافت مقدار بیش تر از فرض اختلاف کرده اند.
بحث ارث زوجه به بررسی ارث عناوین گوناگون مردان وارث نیازی ندارد ولی در بحث از عنوان کلی و عام زن گاهی به بررسی ارث گروههایی از مردان هم نیاز می شود. مثلا ارث خاله ها جدا از ارث دایی ها و عموها نمی باشد.
در مقایسه مذاهب با همدیگر، برخی موارد یافت می گردد که اختلاف درون مذهبی فقها در مذاهب به یک شیوه نیست. مثلا در برخی موارد (مانند ارث زوجه از املاک و اراضی) فقهای امامیه با هم و با مذاهب دیگر اختلاف بیشتری دارند. در برخی موارد (مثل ارث ذوی الارحام) فقهای سایر مذاهب اختلاف بیشتری با همدیگر دارند.
در مقایسه مذاهب مواردی وجود دارد که چون اختلاف اقوال به اختلاف صحابه با همدیگر بر می گردد، بدست آوردن رای نهایی یک مذهب بسیار مشکل است و در کتب مفصل فقهی آنان نیز بدون این که نظر نهایی خود را بیان کنند فقط به اختلاف صحابه اشاره کرده اند.
ویژگی این تحقیق
این نوشته در نوع خود ویژگی هایی دارد که در خلال بحث ها مورد توجه بوده است. برخی از آنها عبارتند از:
مسائل را براساس ترتیبی منظم و منطقی ارائه می دهد.
نظام های ارثی مذاهب اسلامی را بیان کرده است.
در تحلیل و توصیف نظریه ها تا حد امکان مستند و در عین حال روان بحث می کند.
در مقام تحلیل، تعصب خاص به یک مذهب نداشته و سعی کرده آن ها را منصفانه بیان کند.
در پاره ای موارد برای بیان بهتر اختلافات، سهام وارثان را تفکیک شده و مقایسه ای بیان می کند.
بسیاری از مسائل ارث را براساس مبانی مذاهب حل نموده است.
در مقایسه بین مذاهب علاوه بر مذهب امامیه و مذاهب چهارگانه اهل سنت ـ حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی ـ مذاهب اسماعیلیه و زیدیه را هم تا حد ممکن در نظر گرفته است.
در حال حاضر گر چه ظاهریه به عنوان مذهب رسمی و پر طرفدار مطرح نمی باشد. ولی از آنجایی که در عصر خود مذهبی رایج بوده و نظریات و توضیحات وی در تبیین و توضیح برخی نظریات اهل سنت مؤثر می باشد مورد توجه قرار گرفته است.
در عین حال نواقصی هم متوجه این رساله می باشد و عیوب و کاستی های آن بر ناقدان پوشیده نیست.


بخش اول: کلیات و مفاهیم
پیشگفتار2
توضیح عنوان- 3
خاستگاه انتخاب موضوع3
سوال اساسی- 3
هدف- 4
پیشینه:4
شیوه پژوهش:7
پیچیدگی های بحث- 9
ویژگی این تحقیق- 10
نکات قابل توجه11
فصل اول: تبیین اصطلاحات و واژه های مهم- 13
فرض و اصحاب فروض-- 14
عول- 16
نکات قابل توجه در بحث عول- 19
عصبه21
اقسام عصبه21
عصبه نسبی- 21
عصبه سببی (مولی العتاقه)24
بیت المال- 25
جایگاه عصبه نزد شیعه:25
ولاء الموالاة26
کلاله27
شرایط ارث بردن کلاله30
ذوی الارحام31
ارث بردن ذوی الارحام32
حجب- 32
شرایط حاجب شدن اخوه نزد امامیه35
شرایط حاجب شدن نزد اهل سنت و زیدیه36
اقوال نادر38
محجوب له؟39
حاجب شدن مح0رومین- 39
سایر واژه های مرتبط- 42
تکملة الثلثین- 42
بنو الاعیان، بنو العلات، بنو الاحیاف- 43
متفرقین و متفرقات- 44
جد و جده صحیح و فاسد- 44
جدات متحاذیات (متساویات)46
اهل القرابة، اهل التنزیل، اهل الرحم- 46
مقاسمه48
انواع ولاء48
فصل دوم: طبقات ارث یا مراتب ورثه و تبیین جایگاه زن50
نظر حنابله و احناف- 50
دیدگاه مالکیه، شافعیه و ظاهریه52
دیدگاه زیدیه54
دیدگاه امامیه و اسماعیلیه54
فصل سوم: جایگاه جد در میراث و تأثیر آن بر ارث زن58
امامیه60
اهل سنت- 61
زیدیه67
فصل چهارم: موانع ارث و بیان محرومیت های زنان68
بردگی (رقیت)68
قتل- 71
کفر73
لعان- 80
ولادت از زنا83
جهالت تاریخ موت- 85
اختلاف دار (اختلاف وطن)87
بخش دوم:ارث زن
پیش درآمد- 91
فصل اول: مادر93
فقط مادر به تنهایی وارث باشد- 95
مادر و پدر99
مادر و جد- 99
مادر و فرزند- 100
1ـ مادر و پسر یا پسران- 101
2ـ مادر، پدر و پسر یا پسران- 101
3ـ مادر و فرزندان دختر و پسر101
4ـ مادر، پدر و فرزندان دختر و پسر101
5 ـ مادر و دختر102
مادر و یک دختر102
مادر و دو دختر103
مادر و دختران- 104
مادر، پدر، فرزند- 105
مادر، پدر، یک دختر105
صورت اول: برای مادر اخوه حاجب وجود نداشته باشد.105
صورت دوم: برای مادر، اخوه حاجب وجود داشته باشد.105
مادر، پدر، دختران- 106
مادر، پدر، پسر یا پسران- 107
مادر، پدر، فرزندان دختر و پسر107
جد و فرزندان- 107
مادر، پدر، زوج یا زوجه108
1ـ مادر، پدر، زوج (بدون وجود حاجب)110
2ـ مادر، پدر، زوجه (بدون وجود حاجب)112
3ـ مادر، پدر، زوج (با وجود حاجب)113
4ـ مادر، پدر، زوجه (با وجود حاجب)113
والدین، فرزندان، زوج یا زوجه114
مادر، پدر، پسر، زوج- 115
مادر، پدر، پسر، زوجه115
مادر، پدر، پسران و دختران، زوج- 115
مادر، پدر، پسران و دختران، زوجه116
مادر، پدر، دختر، زوج- 116
مادر، پدر، دختر، زوجه117
مادر، پدر، دختران، زوج- 118
مادر، پدر، دختر، دختر پسر، زوج- 120
مادر، پدر، دختران، زوجه (بخیلیه، منبریه)121
مادر، جد، دختر، زوج، خواهر123
مادر، زوج یا زوجه، دختر125
مادر، زوج، دختر125
مادر، زوجه، دختر125
مادر، زوجه، دختران- 125
پدر، زوج یک دختر125
پدر، زوجه، یک دختر126
پدر، زوجه، دختران- 126
مادر، دختران، زوج- 126
پدر، دختران، زوج- 126
مادر، خواهر، جد (خرقاء)127
مادر، زوجه، خواهر، جد- 129
مادر، جد، زوج یا زوجه، اخوه130
مادر، جد، شوهر، یک خواهر(اکدریه، غراء)131
مادر، جد، شوهر، دو یا چند خواهر135
مادر، جد، شوهر، خواهر و برادر136
مادر، جد، شوهر، برادر137
مادر، زوجه، برادر، جد- 138
مادر، زوج یا زوجه، اخوه140
مادر، زوج، خواهران ابوینی [یا ابی]140
مادر، زوج و یک خواهر ابوینی (ابی)141
مادر، زوج، دو یا چند خواهر ابوینی (ابی):142
مادر، زوج، یک خواهر ابوینی، یک خواهر پدری- 142
مادر، زوجه، خواهران ابوینی [یا ابی]144
مادر، زوج یا زوجه، خواهران مادری- 147
مادر، زوجه، اخوه مادری- 147
مادر، زوج، اخوه مادری- 148
مادر، زوج، یک نفر اخوه مادری- 148
مادر، زوج، دو نفر اخوه مادری- 148
مادر، زوج یا زوجه، اخوه ابوینی، اخوه مادری- 150
مادر، زوج، خواهران (مختلف)151
مادر، زوج، یک خواهر ابوینی، یک اخوه مادری- 151
مادر، زوج، خواهران ابوینی، یک نفر اخوه مادری- 152
مادر، زوج، خواهران ابوینی (یا ابی)، دو نفر اخوه مادری(ام الفروخ)153
مادر (یا جده)، زوج، برادران ابوینی، خواهران مادری (مشترکه)155
مادر، زوج، برادران پدری، اخوه مادری- 158
مادر، زوجه، خواهران (متفرقه)160
مادر (یا جده)، زوجه، یک خواهر ابوینی (ابی)، یک خواهر مادری- 160
مادر (یا جده)، زوجه، دو خواهر ابوینی (ابی)، یک خواهر مادری- 160
مادر (یاجده)، زوجه، دو خواهر ابوینی (ابی)، دو خواهر مادری- 160
مادر، زوجه، دختر، خواهر161
مادر (جده)، زوجه، دختر، خواهر (ابوینی یا ابی)161
مادر (جده)، زوجه، دختران، خواهر (ابوینی یا ابی)162
*** مادر (یا جده) زوجه، دختر، خواهر مادری، خواهر ابوینی- 163
*** مادر (جده)، زوجه، دختران، خواهر مادری، خواهر ابوینی- 163
*** مادر (جده)، زوجه، دختران، خواهران مادری، خواهر ابوینی- 164
مادر، اخوه166
مادر و نوه ها167
مادر و فرزند لعان- 167
مادر و فرزند نامشروع167
مادر و فرزندان نکاح موقت- 168
مادر و فرزندان شبهه168
فصل دوم: دختر و نوه ها170
ارث نوه ها (اولاد الاولاد)170
اصل وارث شدن نوه ها171
مقدار و کیفیت ارث بردن نوه ها172
همراه شدن چند طبقه از فرزندان- 174
همراه شدن با سایر ورثه174
شرایط وارث شدن نوه ها175
فقط پسر (یا پسران) میت، وارث او باشند- 176
فرزندان، دختر و پسر باشند- 177
فرزندان فقط دختر باشند- 178
فرزند فقط یک دختر باشد- 178
فرزندان فقط دو دختر باشند- 178
دختران (بیش از دو دختر)179
دختر و پدر181
یک دختر و پدر181
پدر و دختران- 183
دختر و والدین- 183
دختر و نوه ها184
دختر و نوه های دختری (اولاد البنت)184
دختر و نوه های پسری (اولاد پسر)185
دختر و جد- 193
دختر و زوج یا زوجه194
دختر و زوج- 194
دختر و زوجه195
پدر، دختر و زوج یا زوجه196
اولاد پسر(اولاد الابن) و زوج یا زوجه197
اولاد دختر (اولاد البنت) و زوج یا زوجه197
نوه های مختلف و زوج یا زوجه199
دختر و اخوه199
دختر، برادر200
دختر و خواهر201
دختر، دختر پسر، خواهر201
دختر و اخوه مختلف (خواهر و برادر ابوینی یا ابی)202
دختر، خواهر، جد- 203
دختر و پسر، جد، خواهر205
دختر و سایر عصبه206
دختر، عمو، عمه206
فصل سوم: خواهران207
فرائض اخوه208
حاجبین اخوه209
فرائض عادله عائله و قاصره210
تکملة الثلثین- 211
عصبه شدن خواهران و اخوه211
مسأله تشریک (تشریک اخوه ابوینی با اخوه مادری در سهم اخوه مادری)212
فقط خواهر وارث باشد- 213
الف : خواهر های یک گروه213
ب: خواهران متفرقه213
خواهر و زوج یا زوجه215
خواهران و عصبه217
اخوه مختلط- 218
اخوه وجد- 219
اخوه مادری، جد پدری- 220
جد و جده مادری، اخوه220
اخوه ابوینی (یا پدری) و جد پدری- 220
اخوه ابوینی، اخوه پدری، جد- 221
خواهران، جد- 221
دختر، خواهر، جد- 221
خواهر، مادر، جد (مسأله خرقاء)222
خواهر، مادر، جد، زوج- 222
خواهر، مادر، جد، زوجه222
خواهر ابوینی، برادر پدری، جد(عشرية زيد)222
اخوه مادری و جد- 222
یک نکته در باب رد223
رد بر خواهران متفرقه223
اجداد و فرزندان اخوه225
اولاد الاخوه225
دخترِ دختر ، دخترِ خواهر 226
فصل چهارم: جده ها227
صاحب فرض بودن- 229
طبقه جده ها در ارث- 229
جده هاي واجد شرايط ارث- 230
سهم ارث جده ها230
تفاوت درجه قرب و بعد و تاثير آن در ارث جده ها232
حاجب شدن فرزندان ميت براي جده ها235
حاجب شدن پدر و مادر ميت نسبت به جده ها (و اجداد)235
مقدار سهام و کیفیت تقسيم آن بين جده ها238
تعداد جده های وارث- 239
مثال هایی از ارث جده ها244
مادر پدر244
مادر مادر،244
مادر پدر، مادر244
مادر مادر، مادر244
مادر پدر، مادر مادر، مادر244
مادر پدر، پدر244
مادر مادر، پدر245
مادر مادر، مادر پدر، پدر245
مادر پدر، پدر، مادر246
جده مادری، جد مادری (مادر مادر، پدر مادر)247
جده پدری، جده مادری- 247
جده پدری، جد پدری، جده مادری، جد مادری- 248
جده مادری، جده پدری، جد پدری(مادر مادر، مادر پدر، پدر پدر)249
جد مادری، جده پدری، جد پدری- 250
جده مادری، جد مادری، جده پدری- 250
جده مادری، جد مادری، جد پدری- 250
فصل پنجم: عمه و خاله251
مثال هایی از ارث عمومه و خؤوله254
عمو، عمه254
عمو، دائی- 254
عمو، خاله254
عمه ابوینی، عموی پدری- 254
عمه پدری، عموی پدری- 254
عمه مادری، عموی پدری- 255
عمه، خاله255
عمو، عمه، دائی، خاله255
عمه های متفرقه یا خاله های متفرقه255
فرزندان عمومه و خووله257
پسر عمه، دختر عمو258
دختران عموهای متفرقه، اولاد عمه ها، خاله ها و دایی های متفرقه258
عمومه و خووله والدین- 258
فصل ششم: ارث زوجه260
شرایط لازم برای ارث بردن زوجه261
ارث زن به صورت فرض-- 263
حاجبین ارث زوجه264
ارث زوجه های متعدد266
ارث زوجه در فرائض عائله (در صورت زیادتر شدن سهام از اصل مال)268
ارث زوجه در صورت انحصار269
اموال متعلق ارث- 272
ارث زن از دیه274
ارث از حقوق- 276
حقوق حاصله به شرط لازم ضمن عقد 278
حق خیار278
حق شفعه280
حق قصاص-- 280
حق ولا ء عتق:281
طلاق مریض-- 283
نکاح مریض-- 287
نکاح مریضه288
نکاح صغیره288
نکاح فاسده و نکاح موقت- 291
زوجه لعان شده293
متاع البیت- 294
خاتمه297
رابطه سبب و نسب- 297
وارث مملوک- 298
خویشاوندان رضاعی- 299
قرابت از چند جهت و چگونگی وراثت آنها300
خلاصه و نتیجه302
پیوست- 307
آیات ارث- 307
(نمودارها)312
فهرست منابع- 318


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
ارث زن در فقه مذاهب اسلامی


ارث زن


فقه


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پايان نامه ارث زن در فقه مذاهب اسلامي

در اين جلسه دانشجو كاظم مسعودي كبودان از پايان‌نامه خود با عنوان «ارث زن در فقه مذاهب
اسلامي» دفاع كرد. حجت‌الاسلام سيد منذر حكيم استاد راهنما و نذير احمد اسلامي استاد ...

سیداحمد میرخلیلی - دانشگاه میبد

دكتري (D.h.P) فقه و مبانی حقوق اسلامی / دانشگاه تهران ... ارث زن؛ فقه و حقوق؛1379؛
کتاب نقد 4. ... موارد اتفاق و اختلاف ديه زن و مرد در مذاهب اسلامی و بررسي ادله آن

نشست علمی چرایی تنصیف دیه و ارث زنان از منظر فقه و حقوق برگزار ...

29 ژانويه 2018 ... نشست علمی چرایی تنصیف دیه و ارث زنان از منظر فقه و حقوق برگزار شد ... و ارث زنان
از منظر فقه وحقوق اسلامی با ارائه و نقادی حجج اسلام عندلیب وحسینی ... کمیته
تقریب مذاهب اسلامی دهه فجر انقلاب اسلامی که در خبرگزاری تقریب مذاهب ...

بررسی تطبیقی موانع ارث از دیدگاه فقه امامیه و سایر مذاهب اسلامی و ...

12 فوریه 2017 ... عنوان کامل: بررسی تطبیقی موانع ارث از دیدگاه فقه امامیه و سایر مذاهب اسلامی و
تطبیق آن با قانون مدنی; پژوهشگر: حسین مقدسی; استاد راهنما: محمد واعظ ...

ارث زن از شوهر - ویکی فقه

اگر در واقع، زن تنها از اعيان اموال ارث مى‌برد، بايد روايات آنان را راهنمايى مى‌کردند که در
مرحله نخست، ...... در جاهليت چنين بوده و در اسلام نيز اهل سنت، سهم دختر يا دختران را در
جاهاى بسيار، کم ..... ولى روايات اوّلى بيش تر و از نظر مذهب شيعه ظاهرتر است.

فقه و احکام میراث » موضوعات » همه عناوین » صفحه : 1 - IslamHouse.com

به بحث درباره نحوه تقسیم ارث بر اساس فقه اسلامی و مسایل و شرایط خاص آن می‌پردازد
... نمود: موانع ارث، معرفی زنان وارث، تعصیب، اکدریه، حُجب، بیان مناسخه و بیان ردّ و ...

پايان نامه ارث زن در فقه مذاهب اسلامي

در اين جلسه دانشجو كاظم مسعودي كبودان از پايان‌نامه خود با عنوان «ارث زن در فقه مذاهب
اسلامي» دفاع كرد. حجت‌الاسلام سيد منذر حكيم استاد راهنما و نذير احمد اسلامي استاد ...

ارث - کتابخانه آستان قدس رضوی

ارث و بررسی مبانی آن از دیدگاه مذاهب پنج‌گانه اسلامی (فقه تطبیقی) جهت .... بررسی
میراث زوجه در حقوق اسلام و ایران: تحلیل فقهی و حقوقی ارث زن از دارایی شوهر/ تالیف ...

حقوق مالی زن پس از ازدواج از منظر فقه - شفقنا

17 مه 2014 ... از جمله مقررات اجتماعی اسلام، حقوق و وظایفی است که اعضای یک خانواده، به ویژه زن ...
به شوهر تعلق دارد و به جز ارث، مرد بر همسر خود، حق مالی دیگری ندارد، که ...... وگو با
شفقنا: علمای اهل سنت فقه و اصول مذاهب اربعه را نجات دهند/ فقه و سنت ...

اصل مقاله (329 K) - پژوهش حقوق عمومی - دانشگاه علامه طباطبائی

که ظهور دارند به اینکه وارث کافر در کنار وارث مسلمان از مورث کافر ارث می برد. ....
اصل دوازدهم قانون اساسی از پنج مذهب اسلامی نام می برد که با توجه به شیعه بودن ... و یا
زن، خویشاوند پدری باشند یا مادری، نزدیک باشند یا دور، جز اینکه خویشاوند نزدیک.

ارث - کتابخانه آستان قدس رضوی

ارث و بررسی مبانی آن از دیدگاه مذاهب پنج‌گانه اسلامی (فقه تطبیقی) جهت .... بررسی
میراث زوجه در حقوق اسلام و ایران: تحلیل فقهی و حقوقی ارث زن از دارایی شوهر/ تالیف ...

دانلود فایل ( ارث زن از منظر فقه امامیه و شافعی و حقوق موضوعه ایران ...

30 سپتامبر 2018 ... فهرست ، چکیده و لینک دانلود((ارث زن از منظر فقه امامیه و شافعی و حقوق موضوعه ... نظر
اسلام در جایگاه یك انسان، از حقوقی برخوردار است كه عبارتند از حقوق مالی و ... پایان
نامه بررسی مطالعه تطبیقی صغار در مذاهب پنج گانه و حقوق موضوعه ...

مقاله 6 - دوفصلنامه فقه مقارن

تفصیلی در قرآن کریم بیان شده و در کتب فقهی مذاهب اسلامی به صورت فصلی مجزا
... زوجین و مقرون با لعن و غضب است که جایگزین حد قذف در حق مرد و حد زنا در حق زن .....
یکدیگر ارث نمی برند و همچنین فرزندی که به سبب انکار او لعان واقع شده، از پدر و ...

تحقیق ارث زوجه و زوج در مذاهب اسلامی - یک دو سه پروژه

توضیحات. عنوان :تحقیق ارث زوجه و زوج در مذاهب پنجگانه اسلامی (فقه امامیه، حنفی،
مالکی، شافعی، حنبلی اهل سنت). مقدمه. فصل اول : کلیات تحقیق. 1.1. فلسفه ی ...

اصل مقاله (329 K) - پژوهش حقوق عمومی - دانشگاه علامه طباطبائی

که ظهور دارند به اینکه وارث کافر در کنار وارث مسلمان از مورث کافر ارث می برد. ....
اصل دوازدهم قانون اساسی از پنج مذهب اسلامی نام می برد که با توجه به شیعه بودن ... و یا
زن، خویشاوند پدری باشند یا مادری، نزدیک باشند یا دور، جز اینکه خویشاوند نزدیک.

ارث زن

ارث زن. ﻣﺼﻄﻔﯽ ﺷﮑﺮي. (. ﮐﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ ﺣﻘﻮق ﺧﺼﻮﺻﯽ، داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ واﺣﺪ ﺗﻮﯾﺴﺮﮐﺎن). ﭼﮑﯿﺪه. «
ﻣﯿﺮاث. » ... اﺳﻼم، ارزش و ﺷﺨﺼﯿﺖ زن را ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ؛ ﺑﻠﮑﻪ ﺻﺮﻓﺎ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻋﻮاﻣﻞ اﻗﺘﺼﺎدى و اﺟﺘﻤـﺎﻋﻰ
اﺳـﺖ. در ارث زن از زﻣﯿﻦ ﺷﺶ ﻗﻮل ﺑﻪ .... اﯾﻦ ﻗﻮل ﻧﺎدر و ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻣﺬﻫﺐ ﻋﺎﻣﻪ اﺳﺖ.ب. -. ﻓﺮق ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺑﯿﻦ ...

ارث | دانشنامه پژوهه پژوهشکده باقرالعلوم

كلمات كليدي : قرآن، ارث، ميت، وارث، وصيت، سهم نویسنده : محدثه بهمدي ارث از ...
می‌‌بریم که ارث نه تنها از قوانین منحصر به فرد اسلام نبوده؛ بلکه در ادیان گذشته نیز
وجود .... در دین مقدس اسلام، برای هریک از زن و مرد حقوق و وظایفی در قبال یکدیگر
تعریف ...

بررسي تطبيقي آيات مربوط به ارث و نكاح از ديدگاه فقهاي مذاهب خمسه

بررسی نظر اسلام و به صورت خاص دیدگاه قرآن در زمینه این دو موضوع مهم جامعه بشری
برای ... ديدگاههاي مذاهب اسلامي در احكام و مسائل فقهي از جمله موضوعات ارث و نكاح
متفاوت ... که در زمان جاهلیت هم در موضوع ارث و هم در مورد ازدواج زن مورد بی مهری قرار می
گرفت .

روشنفکري ديني و حقوق زنان | محسن کدیور

پرسيدني است ما كه جزء طايفه عدليه هستيم و در بين مذاهب كلامي اسلامي معتقد به .....
ازدواج، دوران زندگي زناشويي، حقوق مادر، جواز تنبيه زن از سوي شوهر، جدايي و ارث.

تعدد زوجات - ويکی شيعه

۵.۱ حق همخوابگی; ۵.۲ ارث زوجات; ۵.۳ تحریم همسر پنجم ... در اسلام تعدد زوجات به دلایل
اجتهادی کتاب، سنّت، اجماع فقیهان مذاهب اسلامی و سیرۀ قطعی مسلمانان امری پذیرفته ...

«ارث زن در فقه مذاهب اسلامی» بررسی و دفاع شد | انجمن تاپ فروم

23 دسامبر 2012 ... به گزارش شبکه اجتهاد، كاظم مسعودی كبودان محقق پایان‌نامه«ارث زن در فقه مذاهب اسلامی
» در ابتدایدفاع خود گفت: بیشترین عنوانی که در مذاهب اسلامی ...

ارث زن در فقه مذاهب اسلامی – line - reydl

2 ا کتبر 2018 ... ارث زن در فقه مذاهب اسلامی. چکیده زن با عناوین متعدد مانند زوجه، دختر، خواهر و …
وارث قرار می گیرد. مذاهب اسلامی دو نظام عمده برای تقسیم ارث بیان ...

تعدد زوجات - ويکی شيعه

۵.۱ حق همخوابگی; ۵.۲ ارث زوجات; ۵.۳ تحریم همسر پنجم ... در اسلام تعدد زوجات به دلایل
اجتهادی کتاب، سنّت، اجماع فقیهان مذاهب اسلامی و سیرۀ قطعی مسلمانان امری پذیرفته ...

: : ارث زن در فقه مذاهب اسلامی - آسان داک

10 فوریه 2017 ... دانلود پروپوزال آماده: : ارث زن در فقه مذاهب اسلامی. فرم پروپوزال پر شده و تکمیل شده
نیمه رایگان کارشناسی ارشد و دکتری آماده برای انجام پایان نامه و ...

ارث زن مرد در آيين یهودی و مسيحيت و اسلام | پرسمان دانشجويي - ادیان و ...

22 ژانويه 2013 ... ارث در آيين يهوديت (كليمي): در يهوديت دختر ها ارث نمي برند، ارث در صورتي به دختر
مي رسد كه متوفي ، فرزند پسر نداشته باشد ؛ همچنين دختران يهود ...

توارث مسلمان و كافر چگونه است و با چه شرایطی امکان پذیر است؟ | گروه ...

ممنوعیت توارث كافر از مسلمان مورد اتفاق كلیه مذاهب اسلامى است. ... حسن بن زین الدین
(صاحب معالم الدین) مى نویسد: اتفاق گروه خاصى (از امت اسلامى) كه نظر آن گروه ..... همان
طور كه بیان گردید یكى از موانع ارث از دیدگاه فقه شیعه حالت كفر در وارث بود كه به ...

زن در اسلام - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

شریعت اسلام، تفاوت‌هایی برای حقوق، تکالیف و نقش‌های زنان و مردان قائل شده‌است. ...
برای آن‌ها در نظر گرفته شد، در حالی‌که پیشتر فقط خویشاوندان مذکر حق ارث بردن
داشتند. .... در مذهب حنفی، مسافرت زن به تنهایی ممنوع است اما مسافرت گروهی از زنان با
...

فقه شیعه و جایگاه آن نزد مذاهب اسلامی - شیعه شناسی

با تأمّل در سیر تطوّرات حوزه‌های علمی و فقهی مذاهب اسلامی در چهارده قرن گذشته، دوره‌های
..... خانم نائله علویه، از زنان اندیشمند مصری، با بیان مستنداتی دربارة ارث دختران، به
...

سیداحمد میرخلیلی - دانشگاه میبد

دكتري (D.h.P) فقه و مبانی حقوق اسلامی / دانشگاه تهران ... ارث زن؛ فقه و حقوق؛1379؛
کتاب نقد 4. ... موارد اتفاق و اختلاف ديه زن و مرد در مذاهب اسلامی و بررسي ادله آن

از پایان نامه ارث زن در فقه مذاهب اسلامی دفاع شد - دانشگاه ادیان و مذاهب

20 دسامبر 2012 ... از عنوان «ارث زن در فقه مذاهب اسلامی» به عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد با حضور
جمعی از اساتید و دانشجویان در سالن امام موسی صدر دانشگاه دفاع شد.

دانلود فایل ( ارث زن از منظر فقه امامیه و شافعی و حقوق موضوعه ایران ...

30 سپتامبر 2018 ... فهرست ، چکیده و لینک دانلود((ارث زن از منظر فقه امامیه و شافعی و حقوق موضوعه ... نظر
اسلام در جایگاه یك انسان، از حقوقی برخوردار است كه عبارتند از حقوق مالی و ... پایان
نامه بررسی مطالعه تطبیقی صغار در مذاهب پنج گانه و حقوق موضوعه ...

حقوق زوجین در ارث - دادراه

چون مبنای میزان ارث زن از ماترک شوهر بر اساس حکم قرآن می باشد امکان تغییر آن در
نظامات حقوق اسلامی وجود ندارد و مذاهب مختلف اسلام در آن اتفاق نظر دارند اما چنانچه ...

مقاله, فقه, حقوق اسلامی, رایگان - «ارث زن در فقه مذاهب اسلامی» بررسی و ...

24 دسامبر 2012 ... به گزارش شبکه اجتهاد، كاظم مسعودی كبودان محقق پایان‌نامه «ارث زن در فقه مذاهب اسلامی
» در ابتدای دفاع خود گفت: بیشترین عنوانی که در مذاهب اسلامی ...

تحقیق بررسی موانع ارث در مذاهب اسلامی

پیشینه تحقیق بررسی موانع ارث در مذاهب اسلامی دارای ۲۹ صفحه می باشد فایل
پیشینه ... یکی از مباحث مطروح در فقه اسلامی بحث ارث می باشد این موضوع به کرار
در کتاب ... ورثه و تبیین جایگاه زن و جایگاه جد در میراث و تأثیر آن بر ارث زن و موانع
ارث.

پایان نامه ارث زن در فقه مذاهب اسلامی - رسا تسیس

پایان نامه ارث زن در فقه مذاهب اسلامی پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مذاهب فقهی چکیده
زن با عناوین متعدد مانند زوجه، دختر، خواهر و ... وارث قرار می گیرد. مذاهب اسلامی دو ...

حقوق مالی زن پس از ازدواج از منظر فقه - شفقنا

17 مه 2014 ... از جمله مقررات اجتماعی اسلام، حقوق و وظایفی است که اعضای یک خانواده، به ویژه زن ...
به شوهر تعلق دارد و به جز ارث، مرد بر همسر خود، حق مالی دیگری ندارد، که ...... وگو با
شفقنا: علمای اهل سنت فقه و اصول مذاهب اربعه را نجات دهند/ فقه و سنت ...

ارث زن

ارث زن. ﻣﺼﻄﻔﯽ ﺷﮑﺮي. (. ﮐﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ ﺣﻘﻮق ﺧﺼﻮﺻﯽ، داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ واﺣﺪ ﺗﻮﯾﺴﺮﮐﺎن). ﭼﮑﯿﺪه. «
ﻣﯿﺮاث. » ... اﺳﻼم، ارزش و ﺷﺨﺼﯿﺖ زن را ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ؛ ﺑﻠﮑﻪ ﺻﺮﻓﺎ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻋﻮاﻣﻞ اﻗﺘﺼﺎدى و اﺟﺘﻤـﺎﻋﻰ
اﺳـﺖ. در ارث زن از زﻣﯿﻦ ﺷﺶ ﻗﻮل ﺑﻪ .... اﯾﻦ ﻗﻮل ﻧﺎدر و ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻣﺬﻫﺐ ﻋﺎﻣﻪ اﺳﺖ.ب. -. ﻓﺮق ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺑﯿﻦ ...

بررسی تطبیقی میراث زن در مذاهب خمسه، ادیان و حقوق موضوعه

۱۹۶ - ۲۰۸. مقطع و رشته تحصیلی, : ( کارشناسی ارشد ) : فقه و مبانی حقوق اسلامی
... توصیفگر, : ارث‌ زن‍ان‌ ق‍وان‍ی‍ن‌ م‍دن‍ی‌ م‍ذاه‍ب‌ ف‍ق‍ه‍ی‌ اه‍ل‌ س‍ن‍ت‌ دوران‌ ج‍اه‍ل‍ی‍ت‌ ن‍ظام‌ ه‍ای‌ م‍ذه‍ب‍ی‌

اصل مقاله (330 K) - فقه و حقوق اسلامی

کفر در همه مذاهب فقه اسلامی از جمله موانع ارث شناخته شده است و در همه مذاهب فقهی، .....
مسلمان از زن ذمی خود ارث می برد، ولی زوجة ذمی از شوهر مسلمان خود ارث. نمی برد» (الحر ...

مطالعه تطبیقی ارث زن

در این مقاله ابتدا به بررسی مقایسه ای ارث زن و مرد در ادیان الهی و غیر الهی و همچنین
برخی تمدنهای بزرگ و نظامهای حقوقی پرداخته می شود; سپس ارث زن و مرد در حقوق اسلام
و ...

آيا ارث زن در مسيحيت و يهوديت همانگونه است كه در اسلام مطرح شده است ...

بحث ارث زن از ديدگاه اسلام بدون هيچ ابهامي بسيار روشن بيان گرديده و صورت هاي ...
باقر طالبي دارابي، انتشارات مرکز مطالعات و تحقيقات اديان و مذاهب، چاپ اول، ص239.

تحقیق درباره دپارتمان هاي راديولوژي

پاورپوینت quot;چشم و اجزاي آن quot;

مقاله درمورد ایمنی در محیط کار

شیپ فایل ایستگاه های سینوپتیک استان فارس

نهج البلاغه 20 ص

تحقیق درباره حکیم ابولقاسم فردوسی

مجموعه روابط و فرمول های درس مبانی برق2 رشته

بررسي روشهاي تدريس سنتي و جديد و تاثيرآنها در

پیشینه تحقیق ومبانی نظری پرداخت الکترونیکی

پیشینه تحقیق ومبانی نظری پرداخت الکترونیکی